Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 35

Tytuł:

Umowa między Republiką Islandii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2006-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 35

Strona 1 z 3
6.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/35

TŁUMACZENIE

UMOWA między Republiką Islandii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

REPUBLIKA ISLANDII, z jednej strony, oraz Unia Europejska, zwana dalej „UE”, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, ZWAŻYWSZY, że Republika Islandii i UE posiadają wspólne cele wzmocnienia wszelkimi sposobami własnego bezpieczeństwa i zapewnienia swoim obywatelom wysokiego poziomu ochrony w sferze bezpieczeństwa, ZWAŻYWSZY, że Republika Islandii i UE zgadzają się, że należy rozwinąć konsultacje i współpracę między nimi w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, ZWAŻYWSZY, że w tym kontekście istnieje zatem stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Republiką Islandii a UE, UZNAJĄC, że pełne i skuteczne konsultacje oraz współpraca mogą wymagać zarówno dostępu do informacji i materiałów niejawnych Republiki Islandii i UE, jak i wymiany informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów między Republiką Islandii a UE, ŚWIADOME, że taki dostęp i wymiana informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów wymagają odpowiednich środków bezpieczeństwa, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Do osiągnięcia celów wzmocnienia wszelkimi sposobami bezpieczeństwa każdej ze Stron niniejszą Umowę stosuje się do informacji lub materiałów niejawnych we wszelkiej postaci, przekazywanych lub wymienianych między Stronami. Każda Strona:

Artykuł 4

a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne będące przedmiotem niniejszej Umowy, przekazane lub wymienione przez drugą Stronę;

Artykuł 2 Do celów niniejszej Umowy informacje niejawne określa się jako wszelkie informacje (tj. wiedzę, która może być przekazywana w dowolnej formie) lub materiały wymagające ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem i które zostały oznaczone klauzulą tajności (zwane dalej „informacjami niejawnymi”). b) zapewnia, że informacje niejawne będące przedmiotem niniejszej Umowy przekazane lub wymienione nadal zachowują klauzulę tajności przyznaną im przez Stronę przekazującą. Strona otrzymująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z procedurami ustalonymi w jej własnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji lub materiałów objętych równorzędną klauzulą tajności, zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, które mają być ustanowione stosownie do art. 11 i 12;

Artykuł 3 Dla celów niniejszej Umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”). c) nie używa takich informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy do celów innych niż przewidziane przez wytwórcę oraz celów innych niż te, w jakich informacja jest przekazywana lub wymieniana;

L 184/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2006

d) nie ujawnia informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim ani żadnej instytucji UE lub podmiotowi niewymienionemu w art. 3, bez uprzedniej zgody wytwórcy.

bezpieczeństwa w ramach ich odpowiedniego zakresu obowiązków, który ma być ustalony stosownie do art. 11 i 12.

Artykuł 9 Artykuł 5 1. Informacje niejawne mogą być ujawnione lub udostępnione zgodnie z zasadą kontroli wytwórcy przez jedną Stronę, „Stronę przekazującą”, drugiej Stronie, „Stronie otrzymującej”. 1. Dla celów niniejszej Umowy:

a) w odniesieniu do UE: wszelka korespondencja wysyłana jest do Rady na następujący adres: Council of the European Union Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetstraat, 175 B-1048 Brussels.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 38 z 20066.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/468/WPZiB z dnia 5 lipca 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L184 - 34 z 20066.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L184 - 26 z 20066.7.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L184 - 25 z 20066.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L184 - 12 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1027/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji pocztowych przyjmujących depozyty od rezydentów obszaru euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2006/8)

 • Dz. U. L184 - 11 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału, który stosuje się w ramach kontyngentu taryfowego do przywozu kukurydzy z państw trzecich, przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 969/2006

 • Dz. U. L184 - 9 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L184 - 7 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 573/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/18/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Rumunii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L184 - 5 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L184 - 3 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L184 - 1 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.