Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 38

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/468/WPZiB z dnia 5 lipca 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2006-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 38

Strona 1 z 3
L 184/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2006

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/468/WPZiB z dnia 5 lipca 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 marca 2005 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1593 (2005) dotyczącą sprawozdania międzynarodowej komisji śledczej na temat łamania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w Darfurze.

W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie (1). Od początku międzynarodowych działań mających na celu opanowanie i rozwiązanie kryzysu w Darfurze Unia Europejska jest w nie aktywnie zaangażowana na szczeblu dyplomatycznym i politycznym. Unia Europejska pragnie zwiększyć swoją rolę polityczną we wspólnym opanowywaniu kryzysu wraz z wieloma podmiotami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi oraz utrzymać spójność między pomocą Unii w zarządzaniu kryzysowym w Darfurze pod kierownictwem Unii Afrykańskiej (UA) a ogólnymi stosunkami politycznymi z Sudanem, m.in. w zakresie realizacji ogólnego porozumienia pokojowego (CPA) między rządem Sudanu a Ludowym Ruchem/Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu (SPLM/A). W dniu 5 maja 2006 r. w Abudży pomiędzy rządem Sudanu i Ludowym Ruchem/Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu (SLM/A) zawarte zostało porozumienie pokojowe w sprawie Darfuru (DPA). Unia Europejska będzie działać na rzecz pełnej i szybkiej realizacji tego porozumienia, od której zależą trwały pokój i trwałe bezpieczeństwo oraz zakończenie cierpień milionów ludzi w Darfurze. W swych działaniach Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) powinien w pełni uwzględniać rolę UE w realizacji porozumienia pokojowego w sprawie Darfuru, w tym rolę, którą pełni ona w rozmowach i konsultacjach pomiędzy stronami konfliktu w Darfurze. Unia udziela znaczącej pomocy misji Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (AMIS) w zakresie planowania i zarządzania oraz finansowania i logistyki. Unia Afrykańska stwierdziła, że konieczne jest znaczne zwiększenie sił misji AMIS z uwagi na dodatkowe zadania, które przypadną im w związku z realizacją porozumienia DPA i będą wymagały poszerzenia misji o dodatkowych wojskowych i cywilnych pracowników policyjnych oraz o dodatkowe zdolności ogólne i logistyczne. W dniu 15 maja 2006 r. Rada zgodziła się na przedłużenie cywilno-wojskowych działań Unii Europejskiej wspierających misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie. Współpraca polityczna z Unią Afrykańską i rządem Sudanu oraz określone zdolności koordynacyjne są więc w dalszym ciągu konieczne.

(8)

(2)

(3)

Stała obecność w Chartumie umożliwiłaby specjalnemu przedstawicielowi Unii Europejskiej zwiększenie kontaktów z rządem w Sudanie, z sudańskimi partiami politycznymi, z kierownictwem misji AMIS, Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej agencjami, a także z misjami dyplomatycznymi; umożliwiłaby także dokładniejsze monitorowanie działań komitetu oceniającego oraz odpowiednich grup roboczych i komisji, jak również udział w tych działaniach. Pozwoliłaby także uważniej śledzić sytuację we wschodnim Sudanie oraz utrzymywać regularne kontakty z rządem południowego Sudanu oraz z SPLM.

(9)

W związku z tym mandat SPUE w Sudanie powinien zostać zmieniony i przedłużony, a okres obowiązywania powinien zostać dostosowany do okresów obowiązywania mandatów innych specjalnych przedstawicieli UE. W związku z tym wspólne działanie 2005/556/WPZiB powinno zostać uchylone.

(4)

(10)

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Mandat pana Pekki HAAVISTA, specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie, zostaje przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 35 z 20066.7.2006

  Umowa między Republiką Islandii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L184 - 34 z 20066.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L184 - 26 z 20066.7.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L184 - 25 z 20066.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L184 - 12 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1027/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji pocztowych przyjmujących depozyty od rezydentów obszaru euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2006/8)

 • Dz. U. L184 - 11 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału, który stosuje się w ramach kontyngentu taryfowego do przywozu kukurydzy z państw trzecich, przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 969/2006

 • Dz. U. L184 - 9 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L184 - 7 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 573/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/18/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Rumunii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L184 - 5 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L184 - 3 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L184 - 1 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.