Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

Data ogłoszenia:2006-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 5

6.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1023/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 958/2003 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając decyzję Rady 2003/286/WE z dnia 8 kwietnia 2003 r. dotyczącą sfinalizowania Protokołu dostosowania handlowych aspektów Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

1) dodaje się art. 1a w następującym brzmieniu: „Artykuł 1a Zgodnie z art. 2 ust. 1 podmiot gospodarczy może złożyć tylko jeden wniosek o wydanie pozwolenia na import obejmującego dany okres. Jeżeli podmiot gospodarczy składa więcej niż jeden wniosek, wszystkie wnioski zostają odrzucone, a zabezpieczenia wniesione w dniu złożenia wniosków zostają przejęte przez zainteresowane państwo członkowskie.”;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją 2003/286/WE Wspólnota podejmuje środki w celu ustanowienia na każdy rok gospodarczy przywozowych kontyngentów taryfowych o zerowej stawce celnej na pszenicę, mieszankę żyta z pszenicą, gluten pszenny oraz kukurydzę pochodzące z Republiki Bułgarii.

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Wnioski o pozwolenia na przywóz składane są właściwym organom państw członkowskich najpóźniej do godziny 13.00 czasu brukselskiego w drugi poniedziałek każdego miesiąca.

(2)

W świetle dotychczasowych doświadczeń zdobytych podczas stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 958/2003 (2) należy wyjaśnić i uprościć niektóre przepisy wspomnianego rozporządzenia.

(3)

W celu upewnienia się co do autentyczności ilości wnioskowanych przez sam podmiot gospodarczy należy jasno określić wymóg podmiotu do złożenia tylko jednego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz obejmującego dany okres, przewidując zarazem sankcje w przypadku nieprzestrzegania tego wymogu.

Wnioskodawca składa swój wniosek we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym jest on zarejestrowany do celów podatku VAT.

Każdy wniosek o pozwolenie odnosi się do ilości nieprzekraczającej ilości dostępnej na przywóz właściwego produktu w ciągu danego roku gospodarczego.”;

(4)

Dlatego też rozporządzenie (WE) nr 958/2003 należy odpowiednio zmienić.

b) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Jeżeli całkowite ilości dla każdego z danych produktów od początku roku gospodarczego oraz ilość określona w ust. 2 przekraczają limit kontyngentu na dany rok gospodarczy, Komisja ustala, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty złożenia wniosków, pojedynczy wskaźnik przydziału, który stosuje się do ilości, o jakie wnioskowano.”;

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(1) Dz.U. L 102 z 24.4.2003, str. 60. (2) Dz.U. L 136 z 4.6.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1046/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 79).

L 184/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2006

c) ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Po ewentualnym zastosowaniu współczynników przydziału, ustalonych zgodnie z ust. 3, właściwe władze państw członkowskich wydają, czwartego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku, pozwolenia na przywóz odpowiadające wnioskom przesłanym Komisji zgodnie z ust. 2. Najpóźniej do godziny 18.00 czasu brukselskiego w dniu wydawania pozwoleń na przywóz właściwe władze prze-

kazują Komisji drogą elektroniczną, w oparciu o wzór wskazany w Załączniku, całkowitą ilość wynikającą z sumowania ilości, na które tego samego dnia wydano pozwolenia na przywóz.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 38 z 20066.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/468/WPZiB z dnia 5 lipca 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L184 - 35 z 20066.7.2006

  Umowa między Republiką Islandii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L184 - 34 z 20066.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L184 - 26 z 20066.7.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L184 - 25 z 20066.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L184 - 12 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1027/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji pocztowych przyjmujących depozyty od rezydentów obszaru euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2006/8)

 • Dz. U. L184 - 11 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału, który stosuje się w ramach kontyngentu taryfowego do przywozu kukurydzy z państw trzecich, przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 969/2006

 • Dz. U. L184 - 9 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L184 - 7 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 573/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/18/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Rumunii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L184 - 3 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L184 - 1 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.