Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

Data ogłoszenia:2006-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 27

Strona 1 z 14
7.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

(4)

2000 r. przyjmującego normy Eurocontrol i zmieniającego dyrektywę 97/15/WE przyjmującą normy Eurocontrol oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/65/EWG (3), wprowadzając obowiązek jej stosowania na terenie Wspólnoty w przypadku dostaw nowych systemów przetwarzania danych o locie. Ze względu na uchylenie z dniem 20 października 2005 r. rozporządzenia (WE) nr 2082/2000 konieczna jest aktualizacja prawodawstwa wspólnotowego dla zapewnienia spójności odpowiednich przepisów wykonawczych. Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje wojskowej działalności operacyjnej i szkolenia, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 549/2004. W oświadczeniu państw członkowskich na temat kwestii wojskowych odnoszących się do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (4) państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej współpracy, przy uwzględnieniu krajowych wymagań wojskowych, w celu pełnego i jednolitego stosowania koncepcji elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej we wszystkich państwach członkowskich przez wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej. Stosowanie koncepcji elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej, określonej w art. 2 ust. 22 rozporządzenia (WE) nr 549/2004, wymaga utworzenia systemów bieżącej wymiany danych lotniczych pomiędzy organami służb ruchu lotniczego a wojskowymi organami kontroli. Zautomatyzowane procesy odnoszące się do powiadamiania i wstępnej koordynacji powinny być wdrażane w centrach kontroli obszaru celem dostarczenia spójnych informacji dotyczących lotu organom przekazującym i przejmującym oraz wspomagania procesu koordynacji planowanego transferu lotów. Stanowiły one część norm ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2082/2000, a zatem powinny być stosowane od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia. Informacje dotyczące lotu przesyłane we wstępnej fazie procedury koordynacji powinny być stale aktualizowane. W związku z tym zautomatyzowane procedury powinny być wdrażane stopniowo, aby możliwa była weryfikacja informacji dotyczących lotów będących uprzednio przedmiotem wstępnej koordynacji lub uchylenie procedury koordynacji, w przypadku gdy lot już nie dotyczy organu przejmującego.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Działalność w zakresie zarządzania ruchem lotniczym wymaga bezpiecznych i skutecznych mechanizmów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego. Zapewnienie takich mechanizmów w ramach europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym wymaga automatycznej wymiany danych o locie pomiędzy systemami przetwarzania danych (planu lotu). Ocena aktualnej sytuacji we Wspólnocie wykazała, że w niektórych państwach członkowskich mechanizmy te nie działają na zadowalającym poziomie i wymagają dalszej poprawy. Konieczne jest zatem ustanowienie wymagań dla systemów przetwarzania danych planu lotu, uwzględniając interoperacyjność, sprawność i jakość usługi wymiany danych o locie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 58 z 20067.7.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

 • Dz. U. L186 - 55 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L186 - 54 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L186 - 53 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L186 - 51 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L186 - 46 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

 • Dz. U. L186 - 11 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L186 - 9 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 6 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 1 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.