Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec (1)

Data ogłoszenia:2006-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 10

Strona 1 z 2
L 187/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy,

rozszerzyć monitorowanie owiec w celu poprawy wspólnotowych programów zwalczania chorób. Ponadto programy te zwiększają poziom ochrony konsumentów, stanowiąc uzupełnienie obecnych środków zapewniających bezpieczne pozyskiwanie produktów z owiec, w szczególności przepisów rozporządzenia (WE) nr 999/2001 dotyczących usuwania określonych materiałów szczególnego ryzyka.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozszerzone monitorowanie powinno odbywać się w oparciu o potwierdzone statystycznie badania w celu jak najwcześniejszego określenia prawdopodobieństwa wystąpienia BSE u owiec, a także poszerzenia wiedzy na temat rozmieszczenia geograficznego choroby.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u owiec.

(6)

Z uwagi na wysoki poziom TSE w populacji owiec i kóz na Cyprze rozszerzone monitorowanie owiec może zostać ograniczone do stad niezakażonych.

(2)

W dniu 8 marca 2006 r. grupa ekspertów w dziedzinie TSE u małych przeżuwaczy pod przewodnictwem wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla TSE potwierdziła, że nie można wykluczyć występowania encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) u tych zwierząt w obliczu wyników drugiego etapu badań odróżniających próbek mózgu dwóch owiec z Francji i jednej z Cypru. Dla wykluczenia obecności BSE u tego rodzaju zwierząt konieczne są dalsze badania.

(7)

Program monitorowania owiec powinien zostać poddany przeglądowi po upływie co najmniej sześciu miesięcy efektywnego monitorowania.

(8)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 999/2001 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(3)

W kwietniu 2002 r. dawny Naukowy Komitet Sterujący (SSC) Komisji Europejskiej przyjął opinię w sprawie bezpiecznego pozyskiwania materiałów pochodzących od małych przeżuwaczy na wypadek prawdopodobieństwa występowania u nich BSE. W opinii z listopada 2003 r. panel naukowy ds. zagrożeń biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził zalecenia zawarte w opinii SSC dotyczące bezpieczeństwa niektórych produktów pochodzących od małych przeżuwaczy w związku z TSE.

(9)

W celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony konsumentów poprzez ocenę występowania BSE u owiec zmiany wprowadzone w niniejszym rozporządzeniu powinny bezzwłocznie wejść w życie.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Należy ocenić znaczenie wspomnianych przypadków TSE stwierdzonych we Francji i na Cyprze, w których nie można wykluczyć BSE. Dla przeprowadzenia tej oceny niezbędne są wyniki wzmożonego monitorowania TSE u owiec. W związku z tym, a także zgodnie ze wspomnianymi opiniami wydanymi przez SSC i EFSA, należy

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 688/2006 (Dz.U. L 120 z 5.5.2006, str. 10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 43 z 20068.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gabońską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 42 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady 2006/475/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gabońską dotyczącej statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 37 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3054) (1)

 • Dz. U. L187 - 35 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3024)

 • Dz. U. L187 - 33 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

 • Dz. U. L187 - 32 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L187 - 28 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu

 • Dz. U. L187 - 24 z 20068.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L187 - 23 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L187 - 21 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L187 - 20 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L187 - 18 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L187 - 14 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L187 - 8 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

 • Dz. U. L187 - 3 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L187 - 1 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.