Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2006-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 14

Strona 1 z 4
L 187/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 28 ust. 6,

ROZDZIAŁ I INSPEKCJE PRZEPROWADZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Inspekcje statków pływających pod banderą państwa członkowskiego przeprowadzającego inspekcję 1. Państwo członkowskie, które zamierza przeprowadzić inspekcję statków rybackich Wspólnoty pływających pod jego banderą („państwo członkowskie przeprowadzające inspekcję”) na wodach Wspólnoty objętych jurysdykcją innego państwa członkowskiego („nadbrzeżne państwo członkowskie”) zgodnie z art. 28 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, powiadamia o tym zamiarze nadbrzeżne państwo członkowskie. 2. Uprzednie powiadomienie wymienione w ust. 1 zawiera następujące informacje: a) nazwę i sygnał wywoławczy statku inspekcyjnego;

(3)

(1)

Artykuł 28 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 przewiduje, że należy przyjąć szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 konieczne jest określenie warunków, na jakich państwa członkowskie mogą przeprowadzać inspekcje statków rybackich na wszystkich wodach Wspólnoty poza wodami będącymi pod ich zwierzchnictwem i na wodach międzynarodowych.

Artykuł 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 przewiduje, że Komisja ma obowiązek stworzenia wykazu inspektorów wspólnotowych, statków i samolotów inspekcyjnych oraz innych środków inspekcji uprawnionych do przeprowadzania inspekcji na mocy rozdziału V tego rozporządzenia na wodach Wspólnoty oraz na wspólnotowych statkach rybackich. Właściwe jest, aby ci inspektorzy wspólnotowi mogli zostać przydzieleni do wdrażania programów specjalnych środków kontrolnych i inspekcji przyjętych zgodnie z art. 34c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2).

b) szacowane miejsce i termin wejścia na wody objęte jurysdykcją nadbrzeżnego państwa członkowskiego. 3. Po uprzednim powiadomieniu wymienionym w ust. 1 nadbrzeżne państwo członkowskie, do celów koordynacji operacyjnej, informuje państwo członkowskie przeprowadzające inspekcję o wszelkich działaniach inspekcyjnych przeprowadzanych obecnie na przedmiotowym obszarze. Artykuł 2 Inspekcja statków pływających pod banderą innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

(4)

Zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 konieczne jest określenie warunków, na jakich inspektorzy wspólnotowi mogą przeprowadzać inspekcje na wodach Wspólnoty oraz na wspólnotowych statkach rybackich.

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

1. Państwo członkowskie, które zamierza przeprowadzić inspekcję statków rybackich pływających pod banderą innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego na wodach Wspólnoty objętych jurysdykcją innego państwa członkowskiego zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, zwraca się do zainteresowanego nadbrzeżnego państwa członkowskiego z wnioskiem o pozwolenie. Wniosek zawiera informacje wymienione w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 43 z 20068.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gabońską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 42 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady 2006/475/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gabońską dotyczącej statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 37 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3054) (1)

 • Dz. U. L187 - 35 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3024)

 • Dz. U. L187 - 33 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

 • Dz. U. L187 - 32 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L187 - 28 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu

 • Dz. U. L187 - 24 z 20068.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L187 - 23 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L187 - 21 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L187 - 20 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L187 - 18 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L187 - 10 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec (1)

 • Dz. U. L187 - 8 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

 • Dz. U. L187 - 3 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L187 - 1 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.