Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

Data ogłoszenia:2006-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 18

Strona 1 z 2
L 187/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku w sektorze olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 5,

(3)

nięcie wszelkiego ryzyka nienależnego wypłacania pomocy plantatorom oliwek. Wysokość, o której mowa, dotyczy również oliwek stołowych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 (8) ustala szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłacanej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej. W celu określenia rzeczywistej produkcji, dla której prawo do pomocy zostało uznane, najpóźniej do dnia 15 maja po upływie każdego roku gospodarczego, dane państwa członkowskie powiadamiają Komisję o dopuszczalnej ilości, w odniesieniu do której pomoc jest wypłacana w każdym państwie członkowskim zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2366/98 (9). Według tych powiadomień dopuszczalna ilość, w odniesieniu do której wypłacana jest pomoc na rok gospodarczy 2004/2005, wynosi: dla Grecji 484 598 ton, dla Hiszpanii 1 107 906 ton, dla Francji 3 107 ton, dla Włoch 951 528 ton, dla Portugalii 45 296 ton i dla Słowenii 26 ton. Dopuszczenie do pomocy tych ilości przez państwa członkowskie oznacza, że przeprowadzono kontrole, o których mowa w rozporządzeniach (EWG) nr 2261/84 i (WE) nr 2366/98. Jednakże ustalenie rzeczywistej produkcji na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie na temat dopuszczalnych ilości, w odniesieniu do których pomoc jest wypłacana, nie przesądza o wnioskach, które mogą być wyciągnięte z weryfikacji dokładności tych danych w ramach procedury rozliczeń rachunków. Mając na uwadze rzeczywistą produkcję, należy również ustalić jednostkową kwotę pomocy na produkcję przewidzianą w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 136/66/EWG i wypłacaną dla ilości kwalifikujących się do rzeczywistej produkcji. W przypadku Słowenii wysokość zaliczki wypłacanej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej określonej w niniejszym rozporządzeniu wynika z zastosowania w 2005 r. procentu, o którym mowa w art. 143a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (10) ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów (2), w szczególności jego art. 17a ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 136/66/EWG jednostkowa pomoc produkcyjna jest dostosowana w każdym państwie członkowskim, w którym rzeczywista produkcja przekracza właściwą krajową ilość gwarantowaną, o której mowa w ust. 3 wymienionego artykułu. Aby ocenić stopień, w jakim ilość ta została przekroczona, należy uwzględnić w odniesieniu do Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii, szacowaną wysokość produkcji oliwek stołowych wyrażoną jako ilość oliwy z oliwek na podstawie związanych z tym współczynników określonych odpowiednio dla Grecji w decyzji Komisji nr 2001/649/WE (3), dla Hiszpanii w decyzji Komisji nr 2001/650/WE (4), dla Francji w decyzji Komisji nr 2001/648/WE (5), dla Włoch w decyzji Komisji nr 2001/658/WE (6) i dla Portugalii w decyzji Komisji nr 2001/670/WE (7). Artykuł 17a ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 stanowi, że w celu określenia wysokości zaliczki w ramach jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek należy ustalić szacowaną produkcję dla danego roku gospodarczego. Wysokość ta jest ustalana na poziomie, który umożliwi unik-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 43 z 20068.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gabońską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 42 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady 2006/475/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gabońską dotyczącej statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 37 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3054) (1)

 • Dz. U. L187 - 35 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3024)

 • Dz. U. L187 - 33 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

 • Dz. U. L187 - 32 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L187 - 28 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu

 • Dz. U. L187 - 24 z 20068.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L187 - 23 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L187 - 21 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L187 - 20 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L187 - 14 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L187 - 10 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec (1)

 • Dz. U. L187 - 8 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

 • Dz. U. L187 - 3 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L187 - 1 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.