Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu

Data ogłoszenia:2006-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 28

Strona 1 z 3
L 187/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu (2006/470/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając umowę AKP–WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) (zwana dalej „umową AKP–WE”), zmienioną umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2), w szczególności jej art. 96, uwzględniając porozumienie wewnętrzne dotyczące środków, jakie należy podjąć i procedur, jakie należy stosować w celu wprowadzenia w życie umowy AKP–WE (3), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Konsultacje podjęte z Islamską Republiką Mauretańską zgodnie z art. 96 umowy AKP–WE są zakończone. Artykuł 2 Na podstawie właściwych środków, o których mowa w art. 96 ust. 2 lit. c) umowy AKP–WE, przyjmuje się środki wyszczególnione w liście znajdującym się w Załączniku. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja wygasa w dniu 29 listopada 2007 r. Podlega ona regularnemu przeglądowi co najmniej co sześć miesięcy. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zasadnicze elementy umowy AKP–WE, o których mowa w art. 9, zostały naruszone. Zgodnie z art. 96 umowy AKP–WE, w dniu 30 listopada 2005 r. rozpoczęto konsultacje z krajami AKP i Islamską Republiką Mauretańską, w czasie których władze mauretańskie podjęły specjalne zobowiązania dotyczące rozwiązania problemów przedstawionych przez Unię Europejską i wprowadzenia w życie tych zobowiązań podczas 120-dniowego okresu pogłębionego dialogu. Po upływie tego okresu wydaje się, że niektóre wyżej wspomniane zobowiązania dały początek konkretnym inicjatywom, a niektóre z nich zostały zrealizowane. Tym niemniej kilka ważnych środków odnoszących się do zasadniczych elementów umowy AKP–WE powinno jeszcze zostać wdrożonych,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2006 r.

W imieniu Rady

M. BARTENSTEIN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 27. (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376.

8.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/29

ZAŁĄCZNIK Szanowny Panie Premierze!

Unia Europejska (UE) przywiązuje dużą wagę do postanowień art. 9 zmienionej umowy z Kotonu. Poszanowanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, na których opiera się partnerstwo AKP–UE, stanowią zasadnicze elementy tej umowy, a zatem również podstawę naszych stosunków.

W tym duchu strona europejska w swoich oświadczeniach z dnia 3 sierpnia 2005 r. dotyczących zamachu stanu w Mauretanii przypomniała o fakcie potępiania przez nią wszelkich prób przejęcia władzy siłą i wezwała do poszanowania demokracji i konstytucyjnych ram prawnych. W zastosowaniu art. 96 zmienionej umowy z Kotonu i zważywszy, że zamach stanu z dnia 3 sierpnia 2005 r. stanowi naruszenie niektórych zasadniczych elementów ujętych w tym artykule, zgodnie z umową UE wezwała Mauretanię do podjęcia konsultacji w celu dokładnego zbadania sytuacji i, w razie potrzeby, zaradzenia problemom.

Konsultacje te zostały podjęte w Brukseli dnia 30 listopada 2005 r. Przy tej okazji strona mauretańska miała sposobność przedstawić, w oparciu o memorandum z dnia 24 listopada 2005 r., rozwój sytuacji w kraju od czasu zamachu stanu w dniu 3 sierpnia, jak i program władz na okres przejściowy. UE ze swej strony z zadowoleniem odnotowała fakt, że strona mauretańska potwierdziła pewne wcześniej już podjęte zobowiązania i mogła wskazać na pozytywne elementy w ich urzeczywistnieniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 43 z 20068.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gabońską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 42 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady 2006/475/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gabońską dotyczącej statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 37 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3054) (1)

 • Dz. U. L187 - 35 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3024)

 • Dz. U. L187 - 33 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

 • Dz. U. L187 - 32 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L187 - 24 z 20068.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L187 - 23 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L187 - 21 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L187 - 20 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L187 - 18 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L187 - 14 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L187 - 10 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec (1)

 • Dz. U. L187 - 8 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

 • Dz. U. L187 - 3 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L187 - 1 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.