Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

Data ogłoszenia:2006-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 8

L 187/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

lenia kategorii pomocy, które mogą być uznane za zgodne z Traktatem. W celu kontynuowania bieżących konsultacji i analiz ich wyników właściwe jest przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzeń: (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 do końca 2007 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt i), ii), iv) oraz lit. b),

(3)

Rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 68/2001 oraz (WE) nr 70/2001 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia,

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Pomocy Państwa,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (2), rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (3) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej (4) wygasną dnia 31 grudnia 2006 r. W Planie działań w zakresie pomocy państwa (5) Komisja zaproponowała scalenie tych rozporządzeń w jedno rozporządzenie o wyłączeniu grupowym i ewentualnie dodanie innych obszarów, o których mowa w art. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98.

W art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 68/2001 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”.

Artykuł 2 W art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”.

(2)

Treść przyszłego rozporządzenia o wyłączeniu grupowym uzależniona jest w szczególności od wyników konsultacji publicznych zainicjowanych Planem działań w zakresie pomocy państwa oraz dokumentem konsultacyjnym Komisji w sprawie pomocy państwa na rzecz innowacji (6). Konieczne jest także odbycie rozmów z przedstawicielami państw członkowskich w celu okreś-

Artykuł 3 W art. 11 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 otrzymuje następujące brzmienie:

(1) Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1. (2) Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 3. (3) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 364/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 22). (4) Dz. U. L 10 z 13.1.2001, str. 20. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 363/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 20). (5) COM(2005) 107 wersja ostateczna. (6) COM(2005) 436 wersja ostateczna.

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 43 z 20068.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gabońską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 42 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady 2006/475/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gabońską dotyczącej statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 37 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3054) (1)

 • Dz. U. L187 - 35 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3024)

 • Dz. U. L187 - 33 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

 • Dz. U. L187 - 32 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L187 - 28 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu

 • Dz. U. L187 - 24 z 20068.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L187 - 23 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L187 - 21 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L187 - 20 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L187 - 18 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L187 - 14 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L187 - 10 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec (1)

 • Dz. U. L187 - 3 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L187 - 1 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.