Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 10

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

Data ogłoszenia:2006-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 10

Strona 1 z 3
L 188/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2006

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), — zaproszenie Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do udziału w operacji prowadzonej przez UE, — zalecenie dowódcy operacji UE oraz Komitetu Wojskowego UE, by wyrazić zgodę na udział sił zbrojnych Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w operacji prowadzonej przez UE, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2), — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/8/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniającą decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Udział w operacji 1. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii włącza się do wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia przedłużyć prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarządzania kryzysowego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi przepisami wykonawczymi.

dzania kryzysowego nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

3. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii gwarantuje, że jej siły zbrojne i personel uczestniczący w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE wykonują swoją misję zgodnie z:

— wspólnym działaniem 2004/570/WPZiB i ewentualnymi późniejszymi jego zmianami,

2. Wkład Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarzą(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10. (2) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 64. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją BiH/8/2006 (Dz.U. L 96 z 5.4.2006, str. 14).

— planem operacji, — środkami wykonawczymi.

11.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/11

4. Siły zbrojne i personel, oddelegowane do udziału w operacji przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, wykonują swoje obowiązki i postępują, mając na uwadze wyłącznie interes wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.

Artykuł 3 Informacje niejawne 1. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych UE zgodnie z przepisami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa, zawartymi w decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. (1) oraz zgodnie z dalszymi wytycznymi wydanymi przez właściwe organy, w tym dowódcę operacji UE.

5. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji prowadzonej przez UE o wszelkich zmianach związanych z udziałem tego państwa w operacji.

Artykuł 2 Status sił zbrojnych 1. Status sił zbrojnych i personelu, oddelegowanych przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii do wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, podlega przepisom dotyczącym statusu sił zbrojnych, jeżeli takie istnieją, uzgodnionym między Unią Europejską a państwem przyjmującym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 14 z 200611.7.2006

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. dotyczącej mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (Dz.U. L 335 z 21.12.2005)

 • Dz. U. L188 - 9 z 200611.7.2006

  Decyzja Rady 2006/477/WPZiB z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L188 - 7 z 200611.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France

 • Dz. U. L188 - 5 z 200611.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L188 - 3 z 200611.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2185/2005 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2006 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L188 - 1 z 200611.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.