Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2185/2005 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2006 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

Data ogłoszenia:2006-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 3

11.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1048/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2185/2005 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2006 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

w wysokości 91 ton żywej wagi (43 tony wagi tusz). Kontyngent taryfowy na przywóz żywych zwierząt w wysokości 49 ton wagi tusz uprzednio przyznany „innym” otwiera się dla wszystkich. Oba kontyngenty taryfowe na przywóz żywych zwierząt powinny zostać dodane, dając sumę 92 ton wagi tusz. Numer porządkowy kontyngentu taryfowego pozostaje niezmieniony. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2185/2005. Ponieważ kontyngenty taryfowe są otwarte od dnia 1 stycznia 2006 r., niniejsze rozporządzenia stosuje się wstecznie od wymienionej daty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Baraniego i Koziego,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2005 otwiera wspólnotowe kontyngenty taryfowe w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 (3), przyjęte decyzją Komisji 2006/106/WE (4), stanowi o przyznaniu dodatkowego kontyngentu taryfowego w ilości 136 ton (waga tusz) dla Australii od dnia 1 stycznia 2006 r., który należy dodać do ilości dostępnych na 2006 r. W wyniku negocjacji, które doprowadziły do Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 (5), przyjętego decyzją Rady 2006/333/WE (6), Wspólnota zobowiązała się do włączenia do swojego wykazu rocznego kontyngentu taryfowego erga omnes na przywóz żywych owiec innych niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

(2)

(5)

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2185/2005 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 70. 3) Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 54. ( (4) Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 52. (5) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. (6) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

L 188/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK MIĘSO BARANIE I KOZIE (w tonach ekwiwalentów wagowych tusz) WSPÓLNOTOWE KONTYNGENTY TARYFOWE NA ROK 2006

Nr porządkowy w systemie »kto pierwszy, ten lepszy« Nr grupy państw Kody CN Cło ad valorem % Szczególna stawka celna Zwierzęta żywe EUR/100 kg (współczynnik = 0,47) Mięso jagnięce bez kości (1) (współczynnik = 1,67) Baranina bez Z kością i tusze kości/owce (2) (współczynnik (współczynnik = = 1,00) 1,81) Pochodzenie

Ilość rocznie (w tonach ekwiwalentów wagowych tusz)

1

0204

Zero

Zero

— — — — — —

09.2101 09.2105 09.2109 09.2111 09.2115 09.2119 09.2121 09.2125 09.2129 09.2131 09.2145

09.2102 09.2106 09.2110 09.2112 09.2116 09.2120 09.2122 09.2126 09.2130 09.2132 09.2149

09.2011 09.2012 09.2013 09.2014 09.1922 09.0790 09.0781 09.0693 09.0690 09.0227 09.1622

Argentyna Australia Nowa Zelandia Urugwaj Chile Islandia Norwegia Grenlandia Wyspy Owcze Turcja Państwa AKP

23 000 18 786 227 854 5 800 5 600 1 350 300 100 20 200 100

2 3

0204 0204

Zero Zero

Zero Zero

— — — —

4

0104 10 30, 0104 10 80 oraz 0104 20 90. Włącznie gatunki »inne niż owce domowe« ex 0204, ex 0210 99 21 oraz ex 0210 99 29 Włącznie gatunki »owce domowe«: ex 0204, ex 0210 99 21 oraz ex 0210 99 29

Zero

Zero

09.2141

Zero

65 % obniżka szczególnej stawki celnej Zero Zero

09.2161

09.2165

09.1626

Państwa AKP

500

5 (3) 6

0204 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90

Zero 10 %

— 09.2181

09.2171 —

09.2175 —

09.2015 09.2019

Inne Erga omnes

200 92

(1) I mięso koźląt. (2) Mięso kozie inne niż mięso koźląt. (3) »Inne« dotyczy wszystkich miejsc pochodzenia, w tym państw AKP i z wyłączeniem innych krajów wymienionych w aktualnej tabeli.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 14 z 200611.7.2006

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. dotyczącej mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (Dz.U. L 335 z 21.12.2005)

 • Dz. U. L188 - 10 z 200611.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L188 - 9 z 200611.7.2006

  Decyzja Rady 2006/477/WPZiB z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L188 - 7 z 200611.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France

 • Dz. U. L188 - 5 z 200611.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L188 - 1 z 200611.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.