Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France

Data ogłoszenia:2006-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 7

11.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France (2006/476/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1,

Zgodnie z art. L.142-6 francuskiego Kodeksu monetarnego i finansowego, Rada Ogólna Banque de France mianuje dwóch biegłych rewidentów, którym powierza kontrolę sprawozdań finansowych Banque de France. Zgodnie z art. L.823-1 francuskiego Kodeksu handlowego na wypadek odmowy objęcia mandatu przez biegłych rewidentów, ich niedostępności, rezygnacji lub śmierci mianowany zostaje zastępczy biegły rewident.

(3)

uwzględniając decyzję Rady 1999/70/WE z dnia 25 stycznia 1999 r., dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych (1),

Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów obsługujących Banque de France wygaśnie po przeprowadzeniu kontroli za rok obrotowy 2005. Niezbędne jest zatem ustanowienie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrotowego 2006.

uwzględniając zalecenie EBC/2006/5 Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „EBC”) z dnia 13 kwietnia 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banque de France (2),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Banque de France, zgodnie z obowiązującymi go zasadami udzielania zamówień publicznych, dokonał wyboru firm Deloitte & Associés i Mazars & Guerard jako ustawowych biegłych rewidentów oraz firmy KPMG S.A. jako zastępczego biegłego rewidenta na lata obrotowe 2006–2011; EBC uważa, że wybrani biegli rewidenci spełniają kryteria niezbędne do ich ustanowienia.

(5) (1)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC, sprawozdania finansowe EBC oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają kontroli prowadzonej przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(6)

EBC uważa, że zewnętrzni biegli rewidenci wybrani przez Banque de France spełniają kryteria niezbędne do ich ustanowienia, Rada Prezesów EBC zaleca więc ustanowienie wspólnie firm Deloitte & Associés i Mazars & Guerard jako ustawowych biegłych rewidentów oraz firmy KPMG S.A. jako zastępczego biegłego rewidenta na lata obrotwe 2006–2011.

(1) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/212/WE (Dz.U. L 79 z 16.3.2006, str. 25). (2) Dz.U. C 98 z 26.4.2006, str. 25.

Należy zatem zastosować się do zalecenia Rady Prezesów EBC i zmienić decyzję 1999/70/WE,

L 188/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2006

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 2 O niniejszej decyzji zostaje powiadomiony Europejski Bank Centralny. Artykuł 1

Art. 1 ust. 4 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

„4. Firmy Deloitte & Associés oraz Mazars & Guerard zostają niniejszym zatwierdzone wspólnie jako ustwowi biegli rewidenci Banque de France na lata obrotowe 2006–2011.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Firma KPMG S.A. zostaje niniejszym zatwierdzona jako zastępczy biegły rewident Banque de France na lata obrotowe 2006–2011.”.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 188 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 14 z 200611.7.2006

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. dotyczącej mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (Dz.U. L 335 z 21.12.2005)

 • Dz. U. L188 - 10 z 200611.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L188 - 9 z 200611.7.2006

  Decyzja Rady 2006/477/WPZiB z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L188 - 5 z 200611.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L188 - 3 z 200611.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2185/2005 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2006 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L188 - 1 z 200611.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.