Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 12

Strona 1 z 2
L 189/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/480/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik IX rozdział V sekcja B podsekcja I lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Litwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B (1) do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. Dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/472/WE (2), 2004/473/WE (3), 2005/421/WE (4) i 2005/657/WE (5). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu Litwy niektóre zakłady w sektorze mięsnym zakończyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Jeden zakład zakończył swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów w okresie przejściowym.

Artykuł 1 Dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C 227 E z 23.9.2003, str. 438. L 160 z 30.4.2004, str. 62. L 160 z 30.4.2004, str. 67. L 143 z 7.6.2005, str. 38. L 241 z 17.9.2005, str. 64.

12.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/13

ZAŁĄCZNIK „Dodatek B, o którym mowa w załączniku IX rozdział V sekcja B podsekcja I (1) Wykaz zakładów, ze wskazaniem niedociągnięć oraz terminami ich uzupełnienia ZAKŁADY MIĘSNE Wykaz pierwotny

Data pełnego dostosowania

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Niedociągnięcia

1

77-23

Z.Gerulio II

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I rozdział I pkt 1 załącznik I rozdział I pkt 2 załącznik I rozdział I pkt 4 lit. c) załącznik I rozdział I pkt 9, 11 i 12 załącznik I rozdział II pkt 14 lit. a), b), c), e), f), g), h), k) i l) załącznik I rozdział III pkt 15 lit. b) dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 1 załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A rozdział I pkt 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 15 załącznik B rozdział I pkt 1 lit. a), d), e) i f) załącznik B rozdział I pkt 2 lit. d), e), h) oraz i)

1.11.2006

2

77-02

UAB »Stragutės mėsa«

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g) załącznik I rozdział I pkt 2 załącznik I rozdział I pkt 11 i 12 załącznik I rozdział II pkt 14 lit. a), b), c), e), g), h), k) i l) załącznik I rozdział III, pkt 15 lit. b) dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 1 załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A rozdział I pkt 3, 4, 6, 8, 9, 11 i 15 załącznik B rozdział I pkt 1 lit. a), d), e) i f) załącznik B rozdział I pkt 2 lit. a), b) i j)

1.11.2006

3

88-01

AB »Grabupëliai«

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I rozdział I pkt 1 załącznik I rozdział I pkt 2 załącznik I rozdział I pkt 4 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 25 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/484/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

 • Dz. U. L189 - 23 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/483/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L189 - 17 z 200612.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 16 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/482/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 15 z 200612.7.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 22 czerwca 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L189 - 9 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084) (1)

 • Dz. U. L189 - 7 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L189 - 5 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające po raz dziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L189 - 3 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard) (1)

 • Dz. U. L189 - 1 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.