Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/483/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2006-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 23

12.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/23

DECYZJA RADY 2006/483/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1), w szczególności jego art. 6 w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

oraz ust. 11 rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004) i odnowionym na podstawie ust. 1 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005).

(5)

Wykaz znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB powinien zostać odpowiednio dostosowany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, mające na celu wprowadzenie w życie środków nałożonych na Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezolucja RB ONZ) nr 1572 (2004). W dniu 27 lutego 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/172/WPZiB zawierającą wykaz osób podlegających środkom nałożonym na podstawie ust. 9 oraz ust. 11 rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004) i odnowionym na podstawie ust. 1 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005). W dniu 1 maja 2006 r. UE przekazała Komitetowi Rady Bezpieczeństwa ustanowionemu na mocy rezolucji nr 1572 (2004) dodatkowe dane identyfikacyjne. W dniu 30 maja 2006 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa zatwierdził uaktualniony skonsolidowany wykaz osób podlegających środkom nałożonym na mocy ust. 9

Artykuł 1 Wykaz osób znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB zostaje niniejszym zastąpiony wykazem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

(2)

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 50. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2006/172/WPZiB (Dz.U. L 61 z 2.3.2006, str. 21).

L 189/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2006

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 4 „1. Nazwisko i imię: BLÉ, Charles Goudé Alias: Général; Génie de kpo; Gbapé Zadi Adres znany w 2001 r.: Yopougon Selmer, Bloc P 170; a także Hotel Ivoire Data urodzenia: 1.1.1972 Miejsce urodzenia: Guibéroua (Gagnoa) Numer paszportu lub dowodu tożsamości: PD. AE/088 DH 12 Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej Inne informacje: przywódca Congrès Panafricain des Jeunes Patriotes (»Młodzi Patrioci«) 2. Nazwisko i imię: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène Data urodzenia: 20.12.1969 lub 1.1.1966 Numer paszportu lub dowodu tożsamości: 04 LE 017521 wydany dnia 10 lutego 2005 r. i ważny do dnia 10 lutego 2008 r. Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej Inne informacje: przywódca Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI) 3. Nazwisko i imię: FOFIE, Martin Kouakou Data urodzenia: 1.1.1968 Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej Inne informacje: starszy kapral, dowódca Nowych Sił w okręgu Korhogo.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 25 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/484/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

 • Dz. U. L189 - 17 z 200612.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 16 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/482/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 15 z 200612.7.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 22 czerwca 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L189 - 12 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115) (1)

 • Dz. U. L189 - 9 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084) (1)

 • Dz. U. L189 - 7 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L189 - 5 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające po raz dziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L189 - 3 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard) (1)

 • Dz. U. L189 - 1 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.