Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/484/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

Data ogłoszenia:2006-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 25

12.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/25

DECYZJA RADY 2006/484/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Wykaz znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB powinien zostać odpowiednio zmieniony,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY) (1), a w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Wykaz osób znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się wykazem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 11 lipca 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki służące zamrożeniu wszelkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych, które zostały postawione w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (ICTY). W dniu 10 marca 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/205/WPZiB, na mocy której zmieniony został wykaz osób znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB. W związku z przekazaniem w dniu 10 czerwca 2006 r. pana Dragana ZELENOVICIA do aresztu ICTY, jego nazwisko powinno zostać usunięte z wykazu.

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio przedłużone wspólnym stanowiskiem 2005/689/WPZiB (Dz.U. L 261 z 7.10.2005, str. 29) i zmienione decyzją 2006/205/WPZiB (Dz.U. L 72 z 11.3.2006, str. 16).

L 189/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2006

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o którym mowa w art. 1 „1. Nazwisko i imię: DZIORDZIEVIĆ Vlastimir Data urodzenia: 1948 r. Miejsce urodzenia: Vladiczin Han, Serbia Obywatelstwo: Serbskie 2. Nazwisko i imię: HADŻIĆ Goran Data urodzenia: 7.9.1958 r. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji Obywatelstwo: Serbskie 3. Nazwisko i imię: KARADŻIĆ Radovan Data urodzenia: 19.6.1945 r. Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 4. Nazwisko i imię: MLADIĆ Ratko Data urodzenia: 12.3.1942 r. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 5. Nazwisko i imię: TOLIMIR Zdravko Data urodzenia: 27.11.1948 r. Miejsce urodzenia: Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 6. Nazwisko i imię: ŻUPLANIN Stojan Data urodzenia: 22.9.1951 r. Miejsce urodzenia: Kotor-Varosz, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 23 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/483/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L189 - 17 z 200612.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 16 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/482/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 15 z 200612.7.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 22 czerwca 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L189 - 12 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115) (1)

 • Dz. U. L189 - 9 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084) (1)

 • Dz. U. L189 - 7 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L189 - 5 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające po raz dziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L189 - 3 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard) (1)

 • Dz. U. L189 - 1 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.