Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 3

12.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1052/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2,

Artykuł 1 Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2222/2000 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Uwzględniając wymogi art. 10, Komisja zrzeka się jakiejkolwiek części zobowiązania, która nie została uregulowana w postaci wpłaty na rachunek lub dla której nie otrzymano nadającego się do przyjęcia wniosku, najpóźniej do:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2222/2000 (2) ustanawia zasady dotyczące automatycznego umorzenia niewykorzystanych środków, a w szczególności stanowi, że w latach 2004-2005 nastąpi to dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku przedmiotowego zobowiązania („zasada n + 2” dla automatycznego umorzenia), odzwierciedlając tym art. 31 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (3).

a) dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2000 r.: dnia 31 grudnia 2004 r.;

b) dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2001 r.: dnia 31 grudnia 2005 r.;

(2)

W 2005 r. w Bułgarii i w szczególności w Rumunii miały miejsce powodzie, które utrudniły wdrażanie instrumentu, co może mieć wpływ na wykorzystanie środków przewidzianych na lata 2004 i 2005.

c) dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2002 r.: dnia 31 grudnia 2006 r.;

(3)

Jest zatem uzasadnione zastosowanie względem Bułgarii i Rumunii zasady „n + 3” w odniesieniu do automatycznego umarzania środków w latach 2004 i 2005.

d) dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2003 r.: dnia 31 grudnia 2006 r.;

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2222/2000.

e) dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2004 r.: dnia 31 grudnia 2007 r.;

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23). (2) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 188/2003 (Dz.U. L 27 z 1.2.2003, str. 14). (3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3).

f) dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2005 r.: dnia 31 grudnia 2008 r.;

g) dla środków odpowiadających rocznemu przydziałowi na 2006 r.: dnia 31 grudnia 2008 r.”.

L 189/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 25 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/484/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

 • Dz. U. L189 - 23 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/483/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L189 - 17 z 200612.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 16 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/482/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 15 z 200612.7.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 22 czerwca 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L189 - 12 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115) (1)

 • Dz. U. L189 - 9 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084) (1)

 • Dz. U. L189 - 7 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L189 - 5 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające po raz dziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L189 - 1 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.