Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 9

Strona 1 z 2
12.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/9

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/479/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik VIII rozdział IV sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Łotwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku A (1) do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Dodatek ten został zmieniony decyzjami Komisji 2004/460/WE (2), 2004/472/WE (3), i 2005/420/WE (4). Łotwa złożyła oświadczenie, że wszystkie dziewięć nowych zakładów wymienionych w wykazie zakładów w sektorze mięsnym, które znajdują się w okresie przejściowym, zakończyło proces modernizacji i obecnie całkowicie spełnia wymogi prawodawstwa wspólnotowego lub zakończyło swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C 227 E z 23.9.2003, str. 104. L 156 z 30.4.2004, str. 78. L 160 z 30.4.2004, str. 61. L 143 z 7.6.2005, str. 34.

L 189/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2006

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. ZAKŁADY MIĘSNE

Data pełnego dostosowania

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Braki

1

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e) i g) załącznik I rozdział I pkt 2 lit. a) załącznik I rozdział I pkt 4 lit. a) załącznik I rozdział I pkt 11 załącznik I rozdział II pkt 14 lit. e) i f) załącznik I rozdział III pkt 15 załącznik I rozdział IV pkt 16 lit. b) załącznik I rozdział IV pkt 17 lit. b) załącznik I rozdział XIV pkt 68 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A rozdział I pkt 6 i 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2 załącznik B rozdział II pkt 3 dyrektywa Rady 94/65/WE: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a) załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

2

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g) załącznik I rozdział I pkt 2 lit. a) załącznik I rozdział I pkt 4 lit. a) załącznik I rozdział I pkt 11 załącznik I rozdział II pkt 14 lit. e) i f) załącznik I rozdział III pkt 15 załącznik I rozdział IV pkt 16 lit. b) załącznik I rozdział IV pkt 17 lit. b) załącznik I rozdział XIV pkt 68 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A rozdział I pkt 6 i 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2 załącznik B rozdział II pkt 3 dyrektywa Rady 94/65/WE: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a) załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 25 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/484/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

 • Dz. U. L189 - 23 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/483/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L189 - 17 z 200612.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 16 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/482/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 15 z 200612.7.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 22 czerwca 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L189 - 12 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115) (1)

 • Dz. U. L189 - 7 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L189 - 5 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające po raz dziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L189 - 3 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard) (1)

 • Dz. U. L189 - 1 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.