Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 20

Strona 1 z 2
L 19/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji (2006/25/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niniejszej decyzji, zostają niniejszym dodane do regulaminu wewnętrznego Komisji (1) w postaci załącznika.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 218 ust. 2, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2005 r. Artykuł 1 W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przepisy Komisji w sprawie ustanowienia ogólnego systemu szybkiego ostrzegania „ARGUS”, których tekst załączono do

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 308 z 8.12.2000, str. 26. Regulamin wewnętrzny ostatnio zmieniony decyzją Komisji 2005/960/WE, Euratom (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 83).

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/21

ZAŁĄCZNIK PRZEPISY KOMISJI W SPRAWIE USTANOWIENIA OGÓLNEGO SYSTEMU SZYBKIEGO OSTRZEGANIA „ARGUS” Mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja powinna ustanowić ogólny system szybkiego ostrzegania pod nazwą „ARGUS” w celu zwiększenia możliwości Komisji w zakresie szybkiego, skutecznego i skoordynowanego reagowania w sytuacjach kryzysowych o charakterze wielosektorowym, bez względu na ich przyczynę, w dziedzinach jej kompetencji, obejmujących kilka dziedzin polityki oraz wymagających działania na szczeblu wspólnotowym. System ten powinien początkowo być oparty na sieci komunikacji wewnętrznej umożliwiającej dyrekcjom generalnym oraz służbom Komisji wymianę kluczowych informacji w razie sytuacji kryzysowej. System będzie poddawany przeglądom w świetle zgromadzonych doświadczeń i dokonującego się postępu technologicznego, dla zapewnienia wzajemnych powiązań między istniejącymi wyspecjalizowanymi sieciami i ich koordynacji. Konieczne jest określenie odpowiedniej procedury koordynacji umożliwiającej podejmowanie decyzji oraz wprowadzanie przez Komisję szybkich, skoordynowanych i spójnych środków zaradczych w odpowiedzi na poważną sytuację kryzysową o charakterze wielosektorowym, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej elastyczności i możliwości przystosowania się do szczególnych potrzeb i konkretnych sytuacji kryzysowych oraz poszanowaniu istniejących instrumentów stosowanych w konkretnych sytuacjach kryzysowych. System ten musi uwzględniać specyficzny charakter, specjalizację, układy i obszary kompetencji każdego z istniejących sektorowych systemów wczesnego ostrzegania w Komisji, umożliwiających jej służbom na reagowanie w sytuacjach kryzysowych w różnych obszarach działalności Wspólnoty, a także być zgodny z zasadą subsydiarności. Ponieważ komunikacja jest kluczowym elementem zarządzania kryzysowego, należy zwrócić szczególną uwagę na informowanie opinii publicznej oraz skuteczną komunikację z obywatelami za pośrednictwem prasy oraz innych środków komunikacji, z wykorzystaniem placówek Komisji w Brukseli i/lub innym odpowiednim miejscu. Artykuł 1 System ARGUS

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Ogólny system szybkiego ostrzegania i reagowania pod nazwą ARGUS zostaje ustanowiony w celu zwiększenia możliwości Komisji w zakresie szybkiego, skutecznego i spójnego reagowania w sytuacji kryzysowej o charakterze wielosektorowym, bez względu na jej przyczynę, obejmującą kilka dziedzin polityki i wymagającą działania na szczeblu wspólnotowym. 2. ARGUS obejmuje następujące elementy:

a) sieć komunikacji wewnętrznej; b) specjalną procedurę koordynacyjną, która uruchamiana będzie w przypadku poważnej sytuacji kryzysowej o charakterze wielosektorowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 38 z 200624.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii

 • Dz. U. L19 - 36 z 200624.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/30/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające i uzupełniające środki ograniczające skierowane przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L19 - 34 z 200624.1.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/29/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. uchylające wspólne stanowisko 96/184/WPZiB dotyczące wywozu broni do byłej Jugosławii

 • Dz. U. L19 - 32 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia maksymalnego okresu stosowania kolczyków u bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 43) (1)

 • Dz. U. L19 - 30 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów mięsnych z koniowatych przywożonych z Meksyku i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 16) (1)

 • Dz. U. L19 - 23 z 200624.1.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 11) (1)

 • Dz. U. L19 - 12 z 200624.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L19 - 10 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 8 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L19 - 6 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L19 - 4 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L19 - 3 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. wprowadzające środki przejściowe w odniesieniu do pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek ze Wspólnoty do państw trzecich

 • Dz. U. L19 - 1 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.