Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 38

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 38

L 19/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii (1) w celu wdrożenia środków nałożonych na Liberię na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (RBNZ) nr 1521 (2003). W dniu 22 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/902/WPZiB (2) przedłużające stosowanie wspólnego stanowiska Rady 2004/137/WPZiB na okres 12 miesięcy zgodnie z rezolucją RBNZ nr 1579 (2004). W świetle wydarzeń mających miejsce w Liberii, Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w dniu 20 grudnia 2005 r. rezolucję nr 1647 (2005), która przedłużyła na okres kolejnych 12 miesięcy środki ograniczające dotyczące broni i podróżowania nałożone na mocy rezolucji RBNZ nr 1521 (2003), a także przedłużyła na okres kolejnych sześciu miesięcy środki ograniczające dotyczące diamentów i drewna nałożone na mocy rezolucji RBNZ nr 1521 (2003). Okres obowiązywania środków nałożonych wspólnym stanowiskiem 2004/137/WPZiB powinien zostać zatem przedłużony ze skutkiem od dnia 23 grudnia 2005 r. w celu wprowadzenia w życie rezolucji RBNZ nr 1647 (2005),

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 1. Środki nałożone na mocy art. 1 i 2 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB są stosowane przez okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że Rada postanowi inaczej, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami, które mogą zostać przyjęte w przyszłości przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. 2. Środki nałożone na mocy art. 3 i 4 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB są stosowane przez okres kolejnych sześciu miesięcy, chyba że Rada postanowi inaczej, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami, które mogą zostać przyjęte w przyszłości przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Jest ono stosowane od dnia 23 grudnia 2005 r. do dnia 22 grudnia 2006 r. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w, Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. (2) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 113.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 36 z 200624.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/30/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające i uzupełniające środki ograniczające skierowane przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L19 - 34 z 200624.1.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/29/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. uchylające wspólne stanowisko 96/184/WPZiB dotyczące wywozu broni do byłej Jugosławii

 • Dz. U. L19 - 32 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia maksymalnego okresu stosowania kolczyków u bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 43) (1)

 • Dz. U. L19 - 30 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów mięsnych z koniowatych przywożonych z Meksyku i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 16) (1)

 • Dz. U. L19 - 23 z 200624.1.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 11) (1)

 • Dz. U. L19 - 20 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dz. U. L19 - 12 z 200624.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L19 - 10 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 8 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L19 - 6 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L19 - 4 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L19 - 3 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. wprowadzające środki przejściowe w odniesieniu do pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek ze Wspólnoty do państw trzecich

 • Dz. U. L19 - 1 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.