Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 192 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 września 2004 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG w sprawie przeciwko Boliden AB, Boliden Fabrication AB i Boliden Cuivre & Zinc S.A., Austria Buntmetall AG i Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., Halcor S.A., HME Nederland BV, IMI plc, IMI Kynoch Ltd i IMI Yorkshire Copper Tube Ltd, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA i Europa Metalli SpA, Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. i DENO Acquisition EURL, Outokumpu Oyj i Outokumpu Copper Products OY i Wieland Werke AG (Sprawa C.38.069 – Miedziane rury instalacyjne) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2826)

Data ogłoszenia:2006-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 192 POZ 21

Strona 1 z 9
13.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 września 2004 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG w sprawie przeciwko Boliden AB, Boliden Fabrication AB i Boliden Cuivre & Zinc S.A., Austria Buntmetall AG i Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., Halcor S.A., HME Nederland BV, IMI plc, IMI Kynoch Ltd i IMI Yorkshire Copper Tube Ltd, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA i Europa Metalli SpA, Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. i DENO Acquisition EURL, Outokumpu Oyj i Outokumpu Copper Products OY i Wieland Werke AG (Sprawa C.38.069 – Miedziane rury instalacyjne) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2826)

(Jedynie teksty w językach angielskim, fińskim, francuskim, greckim, niderlandzkim, niemieckim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2006/485/WE)

Dnia 3 września 2004 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1), uwzględniając uzasadniony interes przedsiębiorstw w zakresie ochrony tajemnicy handlowej, Komisja niniejszym publikuje nazwy stron oraz główną treść decyzji. Jawną wersję pełnego tekstu decyzji w autentycznych wersjach językowych sprawy oraz językach roboczych Komisji można znaleźć na stronie internetowej DG COMP http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html

I. STRESZCZENIE OPISU NARUSZENIA

— HME Nederland BV („HME”),

Charakter naruszenia i adresaci decyzji

(1)

Decyzja jest skierowana do:

— IMI plc, IMI Kynoch Ltd i IMI Yorkshire Copper Tube Ltd („YCT”), zwane łącznie „grupą IMI” lub „IMI”,

— Boliden AB, Boliden Fabrication AB i Boliden Cuivre & Zinc S.A., — KM Europa Metal AG („KME” lub „KM Europa Metal”), Tréfimétaux SA („TMX” lub „Tréfimétaux”) i Europa Metalli SpA („EM” lub „Europa Metalli”), zwane łącznie „grupą KME”,

— Austria Buntmetall AG i Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. („Buntmetall” lub „BMA”),

— Halcor S.A. („Halcor”),

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1).

— Mueller Industries, Inc. („Mueller”), WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. i DENO Acquisition EURL,

L 192/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2006

— Outokumpu Oyj i Outokumpu Copper Products OY, zwane łącznie „Outokumpu”,

w okresie 1989–1995, EM ponosi odpowiedzialność za swoje działania oraz jest wspólnie i solidarnie odpowiedzialna wraz z TMX za niezgodne z prawem działania tej ostatniej.

— Wieland Werke AG („Wieland” lub „Wieland Werke”).

(6) (2)

Adresaci decyzji dopuścili się złożonego, pojedynczego i ciągłego naruszenia przepisów art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej „Traktatem WE” lub „Traktatem”) oraz – od dnia 1 stycznia 1994 r. – naruszenia przepisów art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczego (zwanego dalej „Porozumieniem EOG”), obejmującego cały obszar EOG, polegającego na uzgodnieniu cen, podziale rynków i wymianie poufnych informacji dotyczących rynku miedzianych rur instalacyjnych, co najmniej od dnia 3 czerwca 1988 r. do dnia 22 marca 2001 r.

W odniesieniu do lat 1995–2001, kiedy KME kontrolowała 100 % udziałów w kapitale EM i TMX, podmioty wchodzące w skład grupy KME należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo działające na rynku. Przypuszczenie istnienia kontroli oparte na stuprocentowym udziale KME w EM i TMX, które dodatkowo potwierdzają znaczne zależności między organami zarządzającymi firm oraz rzeczywistość gospodarcza, nie zostało obalone wystarczającymi dowodami. W związku z tym KME, EM i TMX ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem postępowanie w okresie od 1995 do 2001 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 192 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 30 z 200613.7.2006

  Decyzja Rady 2006/486/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L192 - 18 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L192 - 17 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L192 - 16 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L192 - 15 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L192 - 14 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L192 - 12 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L192 - 11 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L192 - 10 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L192 - 9 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L192 - 6 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L192 - 3 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do flubendazolu i lasalocidu (1)

 • Dz. U. L192 - 1 z 200613.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.