Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 25

Tytuł:

2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 25

18.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/25

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2006/497/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne.

(6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 12–13 grudnia 2002 r. Rada Europejska przyjęła deklarację stwierdzającą, że uzgodnienia „Berlin plus” i ich wykonanie dotyczą wyłącznie tych państw członkowskich UE, które są również członkami NATO albo stronami „Partnerstwa dla Pokoju” i które wskutek tego zawarły z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa,

Na podstawie art. 6 wspólnego działania 2004/570/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) do podjęcia dalszych decyzji w sprawie wyznaczenia dowódcy sił UE. Zgodnie z decyzją KPB BiH/6/2005, generał dywizji Gian Marco CHIARINI został mianowany dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Dowódca operacji UE zalecił mianowanie kontradmirała Hansa-Jochena WITTHAUERA nowym dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Komitet Wojskowy UE poparł tę nominację. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonaniu decyzji

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Kontradmirał Hans-Jochen WITTHAUER zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 5 grudnia 2006 roku.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2006 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

F.J. KUGLITSCH

(4) (5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 15 z 200618.7.2006

  Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

 • Dz. U. L196 - 14 z 200618.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.