Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/65/WE z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2006-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 11

Strona 1 z 2
20.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/11

DYREKTYWA KOMISJI 2006/65/WE z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Pierwszym krokiem we wdrażaniu strategii było podjęcie decyzji o priorytetowym potraktowaniu substancji do trwałego farbowania włosów, w stosunku do których w trakcie konsultacji społecznych nie wyrażono wyraźnego zainteresowania dotyczącego utrzymania ich stosowania w farbach do włosów. W związku z tym należy zakazać stosowania tych substancji.

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

(5)

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów,

Zgodnie z opinią SCCNFP niektóre barwniki azowe stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W związku z tym zostały one skreślone z wykazu barwników dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych znajdującego się w załączniku IV do dyrektywy 76/768/EWG. Z tego samego powodu ich stosowanie w farbach do włosów powinno również zostać zakazane.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy przedłużyć okres przejściowy dla substancji do farbowania włosów tymczasowo dozwolonych w części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG.

(1)

Po opublikowaniu w roku 2001 badania naukowego pod tytułem „Stosowanie trwałych farb do włosów a ryzyko wystąpienia raka pęcherza” Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCNFP) stwierdził, że istnieje problem potencjalnego ryzyka. Zalecił by Komisja podjęła dalsze kroki mające na celu kontrolę stosowania substancji chemicznych używanych w farbach do włosów.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i III do dyrektywy 76/768/EWG.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

(2)

SCCNFP zalecił ponadto opracowanie ogólnej strategii oceny bezpieczeństwa farb do włosów obejmującej wymogi badania składników kosmetycznych farb do włosów pod kątem ich potencjalnej genotoksyczności/mutagenności.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załącznikach II i III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(3)

W nawiązaniu do opinii SCCNFP Komisja wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami uzgodniła ogólną strategię mającą na celu wprowadzenie regulacji dotyczących farb do włosów, zgodnie z którą wymaga się od przemysłu dostarczenia dokumentacji zawierającej dane naukowe dotyczące farb do włosów do oceny przez SCCNFP.

Artykuł 2 Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować, że najpóźniej z dniem 1 grudnia 2006 r. wspólnotowi producenci i importerzy z siedzibą na terenie Wspólnoty zaprzestaną wprowadzania do obrotu oraz sprzedawania lub zbywania na rzecz konsumenta końcowego jakichkolwiek produktów kosmetycznych, które są niezgodne z niniejszą dyrektywą.

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/80/WE (Dz.U. L 303 z 22.11.2005, str. 32).

L 198/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2006

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 września 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 41 z 200620.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1887 oraz dokument nr C(2006) 1887 COR) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 197 z dnia 19 lipca 2006 r., str. 9) (1)

 • Dz. U. L198 - 38 z 200620.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/264/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3167) (1)

 • Dz. U. L198 - 18 z 200620.7.2006

  Traktat o Wspólnocie Energetycznej

 • Dz. U. L198 - 15 z 200620.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Traktatu o Wspólnocie Energetycznej

 • Dz. U. L198 - 9 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L198 - 6 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L198 - 4 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L198 - 3 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. wprowadzające, dla roku gospodarczego 2005/2006, odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 w odniesieniu do ostatecznych terminów dostaw wina do gorzelni destylujących i do destylacji wina

 • Dz. U. L198 - 1 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.