Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Traktatu o Wspólnocie Energetycznej

Data ogłoszenia:2006-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 15

Strona 1 z 3
20.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Traktatu o Wspólnocie Energetycznej (2006/500/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2, art. 55, 83, 89, 95, 133 i 175 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Traktat o Wspólnocie Energetycznej przewiduje utworzenie zintegrowanego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej w Europie Południowo-Wschodniej, który ustanowi stabilne ramy prawne i rynkowe, dające możliwość przyciągnięcia inwestycji w sieci gazowe, wytwarzanie energii i sieci transmisyjne, dzięki czemu wszystkie Strony uzyskają dostęp do stabilnych i ciągłych dostaw gazu i energii elektrycznej, będący zasadniczym czynnikiem rozwoju gospodarczego i stabilizacji społecznej. Umożliwia on ustanowienie ram prawnych pozwalających na wydajne działanie rynków energii w regionie, w tym w obszarach takich jak usuwanie ograniczeń systemowych, transgraniczny przepływ energii, giełdy energii i innych. Jego celem jest więc przyczynienie się do promocji wysokiego poziomu dostaw gazu i energii elektrycznej dla wszystkich obywateli na podstawie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych oraz osiągnięcia postępu społecznego i gospodarczego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia. Celem „Agendy z Salonik dla Bałkanów Zachodnich – w kierunku integracji europejskiej”, zatwierdzonej przez Radę Europejską w czerwcu 2003 r., jest dalsze wzmacnianie uprzywilejowanych stosunków między Unią Europejską a Bałkanami Zachodnimi. Dzięki stworzeniu korzystnych warunków ekonomicznych oraz narzuceniu wdrożenia właściwego dorobku wspólnotowego, Traktat o Wspólnocie Energetycznej przyczynia się do integracji gospodarczej pozostałych Stron tego Traktatu. Traktat o Wspólnocie Energetycznej zwiększa bezpieczeństwo dostaw Stron tego Traktatu przez połączenie Grecji z rynkami gazu i energii elektrycznej w kontynentalnej części Unii Europejskiej i zachęcenie do połączenia Bałkanów z kaspijskimi, północnoafrykańskimi i bliskowschodnimi rezerwami gazu. Traktat o Wspólnocie Energetycznej umożliwia rozwój na większą skalę konkurencji na rynku energetycznym oraz wykorzystanie efektu skali.

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 17 maja 2004 r., Komisja Europejska wynegocjowała Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną, zwany dalej „Traktatem o Wspólnocie Energetycznej”, z Republiką Albanii, Republiką Bułgarii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Czarnogóry, Rumunią, Republiką Serbii oraz Tymczasową Misją Administracyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (zgodnie z rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych) z zamiarem utworzenia organizacji zintegrowanego rynku energii w Europie Południowo-Wschodniej.

(5)

(2)

W dniu 25 października 2005 r., zgodnie z decyzją Rady z dnia 17 października 2005 r., Traktat o Wspólnocie Energetycznej został podpisany w imieniu Wspólnoty.

(6) Opinia wydana dnia 18 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(1)

L 198/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2006

(7)

Traktat o Wspólnocie Energetycznej poprawia sytuację w dziedzinie ochrony środowiska w odniesieniu do gazu i energii elektrycznej oraz promuje efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. W szczególnych okolicznościach, takich jak przypadek zakłócenia sieci energetycznej, należy zapewnić bezpieczeństwo dostaw we Wspólnocie Energetycznej. Mechanizm wzajemnej pomocy przewidziany w Traktacie o Wspólnocie Energetycznej może pomóc w złagodzeniu skutków zakłócenia, w szczególności na terytoriach Umawiających się Stron w rozumieniu tego Traktatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 41 z 200620.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1887 oraz dokument nr C(2006) 1887 COR) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 197 z dnia 19 lipca 2006 r., str. 9) (1)

 • Dz. U. L198 - 38 z 200620.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/264/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3167) (1)

 • Dz. U. L198 - 18 z 200620.7.2006

  Traktat o Wspólnocie Energetycznej

 • Dz. U. L198 - 11 z 200620.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/65/WE z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L198 - 9 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L198 - 6 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L198 - 4 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L198 - 3 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. wprowadzające, dla roku gospodarczego 2005/2006, odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 w odniesieniu do ostatecznych terminów dostaw wina do gorzelni destylujących i do destylacji wina

 • Dz. U. L198 - 1 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.