Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/264/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3167) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 38

L 198/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/264/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3167)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/501/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

części Rumunii żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz jaj wylęgowych, świeżego mięsa i przetworów mięsnych otrzymanych z tych gatunków.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

(3)

Rumunia powiadomiła Komisję o innym przypadku nagłego wystąpienia rzekomego pomoru drobiu w okręgu Sălaj, należącego do części terytorium Rumunii, z której nie wstrzymano przywozu do Wspólnoty. Wymieniony okręg należy zatem włączyć do wykazu okręgów w Załączniku do decyzji 2006/264/WE.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

(4)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Rumunii w związku z rzekomym pomorem drobiu, należy wydłużyć okres obowiązywania środków ustanowionych w decyzji 2006/264/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rzekomy pomór drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków i z tego względu istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywym drobiem i wyrobami drobiowymi.

(5)

Należy zatem 2006/264/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6) (2)

Decyzja Komisji 2006/264/WE z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (3) została przyjęta w następstwie wybuchu rzekomego pomoru drobiu w Rumunii. Na mocy tej decyzji państwa członkowskie mają obowiązek zawieszenia przywozu z niektórych

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 95 z 4.4.2006, str. 6.

Artykuł 1 W decyzji 2006/264/WE wprowadza się następujące zmiany:

20.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/39

1) w art. 5 datę „31 lipca 2006 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”; 2) Załącznik zastępuje się tekstem w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa członkowskie niezwłocznie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o nich Komisję. znajdującym się

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 198/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Części terytorium Rumunii, o których mowa w art. 1 i art. 2: okręg Argeş okręg Braşov okręg Bucarest okręg Brăila okręg Buzău okręg Caraş-Severin okręg Călăraşi okręg Constanţa okręg Dâmboviţa okręg Giurgiu okręg Gorj okręg Ialomiţa okręg Ilfov okręg Mehedinţi okręg Mureş okręg Olt okręg Prahova okręg Sălaj okręg Tulcea okręg Vaslui okręg Vâlcea okręg Vrancea”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 198 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 41 z 200620.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1887 oraz dokument nr C(2006) 1887 COR) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 197 z dnia 19 lipca 2006 r., str. 9) (1)

 • Dz. U. L198 - 18 z 200620.7.2006

  Traktat o Wspólnocie Energetycznej

 • Dz. U. L198 - 15 z 200620.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Traktatu o Wspólnocie Energetycznej

 • Dz. U. L198 - 11 z 200620.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/65/WE z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L198 - 9 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L198 - 6 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L198 - 4 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L198 - 3 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. wprowadzające, dla roku gospodarczego 2005/2006, odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 w odniesieniu do ostatecznych terminów dostaw wina do gorzelni destylujących i do destylacji wina

 • Dz. U. L198 - 1 z 200620.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.