Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego w ramach kontyngentu taryfowego

Data ogłoszenia:2006-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 11

21.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1118/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego w ramach kontyngentu taryfowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

te są również niewystarczające dla zapewnienia właściwego zarządzania kontyngentem, a zwłaszcza kontroli jego wykorzystania. Z tego powodu konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 w celu wprowadzenia wspomnianych wymogów przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności zmian z wymogami zawartymi w wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Omawianych zmian nie można jednak dokonać natychmiast, między innymi dlatego, że najpierw należy przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami. Aby zapobiec spekulacjom oraz uniemożliwić dalszą dyskryminację, o której mowa w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, a także aby zapobiec ryzyku niekontrolowanego wykorzystywania kontyngentu i przywozu w ramach kontyngentu produktów niespełniających wymogów w zakresie jakości i pochodzenia dotyczących produktów kwalifikujących się w ramach kontyngentu, konieczne jest zawieszenie wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego do czasu przyjęcia omawianych wyżej zmian do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001. Z tych samych powodów konieczne jest wprowadzenie tego zawieszenia ze skutkiem od dnia następującego po dniu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, tj. od dnia 12 lipca 2006 r. Jednak w odniesieniu do masła nowozelandzkiego, dla którego wystawiono świadectwo IMA 1 przed dniem 12 lipca 2006 r. i które fizycznie opuściło Nową Zelandię przed tym dniem, konieczne jest umożliwienie dalszego wydawania pozwoleń na przywóz w celu ochrony uzasadnionych oczekiwań podmiotów, których to dotyczy, oraz uniknięcia zakłóceń przepływów handlowych przy jednoczesnym respektowaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (2) określa te szczegółowe zasady między innymi dla „masła nowozelandzkiego” zdefiniowanego w art. 25 ust. 1 tego rozporządzenia. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich stwierdził w wyroku z dnia 11 lipca 2006 r. wydanym w sprawie Case C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk przeciwko Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, że: „Artykuł 35 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych jest nieważny w części, w której stanowi, że wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz masła nowozelandzkiego mogą być składane jedynie do właściwych władz Zjednoczonego Królestwa”, podobnie „artykuły 25 i 32 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, w powiązaniu z załącznikami III, IV i XII do tego rozporządzenia, są nieważne, ponieważ zezwalają na dyskryminację w zakresie wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego z obniżonym cłem.”. Wskutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości nie jest możliwe skuteczne stosowanie ustaleń dotyczących przywozu masła nowozelandzkiego w ramach omawianego kontyngentu taryfowego, przede wszystkim dlatego, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 nieobjęte wyrokiem są niewystarczające dla zagwarantowania, że produkty określane jako przywożone w ramach kontyngentu taryfowego rzeczywiście spełniają wymogi kontyngentu dotyczące jakości i pochodzenia; ponadto przepisy

zmie307 zmie170

(5)

(2)

(6)

(7) (3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, państwa członkowskie zawieszają wydawanie pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego zdefiniowanego w art. 25 ust. 1 tego rozporządzenia. Odstępstwo to nie ma zastosowania do masła nowozelandzkiego, dla którego wystawiono świadectwo IMA 1 przed dniem 12 lipca 2006 r. i które fizycznie opuściło Nową Zelandię przed tym dniem.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 926/2006 (Dz.U. L z 23.6.2006, str. 8).

L 199/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 36 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3257) (1)

 • Dz. U. L199 - 33 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L199 - 21 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3113) (1)

 • Dz. U. L199 - 19 z 200621.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/231/WE upoważniającą Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L199 - 18 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L199 - 17 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L199 - 15 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L199 - 14 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1057/2006

 • Dz. U. L199 - 13 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L199 - 9 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wypłaty premii ubojowej i płatności dodatkowych w ramach środków weterynaryjnych nakazujących ubój zwierząt w Holandii

 • Dz. U. L199 - 8 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów sardeli w podobszarze ICES VIII

 • Dz. U. L199 - 6 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3703/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb

 • Dz. U. L199 - 3 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.