Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/231/WE upoważniającą Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Data ogłoszenia:2006-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 19

21.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/231/WE upoważniającą Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE (2006/503/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

trycznej. Jednak wartość procentowa tej obniżki w porównaniu ze stawką zwykłą od tego czasu spadła.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

Przez obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa działające w sektorze usług w północnej Szwecji konsumentom tym stwarza się takie same warunki, jakie mają konsumenci mieszkający w południowych częściach kraju. Środek ten służy zatem realizacji celów polityki regionalnej oraz polityki spójności. Obniżona stawka podatku od energii elektrycznej zużywanej na północy Szwecji, obecnie wynosząca 22 EUR za MWh, jest nadal znacznie wyższa niż minimalna stawka stosowana we Wspólnocie, określona w dyrektywie 2003/96/WE. Ponadto obniżenie podatku powinno pozostać proporcjonalne do dodatkowych kosztów ogrzewania ponoszonych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa działające w sektorze usług w północnej Szwecji. Zastosowany poziom podatku powinien zapewnić zachowanie zachęty podatkowej do większej efektywności energetycznej. Komisja dokonała przeglądu systemu, o którym mowa, i uznała, iż nie narusza on zasad konkurencji ani nie ogranicza działania rynku wewnętrznego oraz nie uznała go za niezgodny z polityką wspólnotową w dziedzinach ochrony środowiska, energii i transportu. W związku z powyższym, bez uszczerbku dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej pomocy państwa N 593/2005 Szwecja „Przedłużenie obowiązywania zróżnicowanego regionalnie podatku energetycznego od energii elektrycznej w sektorze usług”, właściwe jest przedłużenie do dnia 31 grudnia 2011 r. obowiązywania upoważnienia Szwecji do stosowania obniżonej stawki podatku od energii elektrycznej zużywanej na północy Szwecji zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE.

(4)

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Decyzją Rady 2005/231/WE (2) Szwecja została upoważniona do stosowania obniżonej stawki podatku od energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa działające w sektorze usług, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE. Upoważnienie to obowiązywało do dnia 31 grudnia 2005 r. W piśmie z dnia 9 grudnia 2005 r. władze Szwecji zwróciły się do Komisji o przedłużenie okresu obowiązywania tego upoważnienia do końca 2011 r. W północnych rejonach tego kraju zużycie energii elektrycznej na ogrzewanie jest wyższe niż w pozostałych częściach kraju, a różnica ta obecnie wynosi 25 %. Dlatego od lipca 1981 r. w północnej części Szwecji stosuje się obniżoną stawkę podatku od energii elek-

(1)

(5)

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 100). (2) Dz.U. L 72 z 18.3.2005, str. 27.

L 199/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2006

(7)

Należy zapewnić dalsze stosowanie upoważnienia, które zostało przyznane z podobnych względów, lecz na krótki okres decyzją 2005/231/WE, tak aby nie powstała luka między datą wygaśnięcia tej decyzji a datą, od której skuteczna staje się niniejsza decyzja. W związku z tym decyzja 2005/231/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona,

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Artykuł 1 W art. 2 decyzji 2005/231/WE datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2011 r.”.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 36 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3257) (1)

 • Dz. U. L199 - 33 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L199 - 21 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3113) (1)

 • Dz. U. L199 - 18 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L199 - 17 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L199 - 15 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L199 - 14 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1057/2006

 • Dz. U. L199 - 13 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L199 - 11 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego w ramach kontyngentu taryfowego

 • Dz. U. L199 - 9 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wypłaty premii ubojowej i płatności dodatkowych w ramach środków weterynaryjnych nakazujących ubój zwierząt w Holandii

 • Dz. U. L199 - 8 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów sardeli w podobszarze ICES VIII

 • Dz. U. L199 - 6 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3703/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb

 • Dz. U. L199 - 3 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.