Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3113) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 21

Strona 1 z 7
21.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/21

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3113)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/504/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt ii),

Decyzja Komisji 2000/49/WE z dnia 6 grudnia 1999 r. uchylająca decyzję 1999/356/WE i nakładająca specjalne warunki w sprawie przywozu orzechów ziemnych i niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Egiptu (3) ustanawia specjalne warunki przywozu orzechów ziemnych i niektórych produktów pochodnych otrzymanych lub wysłanych z Egiptu.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje: Komitet Naukowy ds. Żywności zauważył, że aflatoksyna B1 jest silną genotoksyczną substancją rakotwórczą i nawet przy bardzo niskich poziomach aflatoksyn występuje ryzyko raka wątroby.

Decyzja Komisji 2002/79/WE z dnia 4 lutego 2002 r. nakładająca specjalne warunki przywozu orzechów ziemnych i niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Chin (4) ustanawia specjalne warunki przywozu orzechów ziemnych i niektórich produktów pochodnych otrzymanych lub wysłanych z Chin.

(1)

(6)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2) ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń, w szczególności aflatoksyn dopuszczalnych w środkach spożywczych. Wspomniane limity aflatoksyn były regularnie przekraczane w pewnych środkach spożywczych pochodzących z niektórych krajów trzecich.

Decyzja Komisji 2002/80/WE z dnia 4 lutego 2002 r. nakładająca specjalne warunki przywozu fig, orzechów laskowych i pistacji oraz niektórych produktów pochodnych lub wysłanych z Turcji (5) ustanawia specjalne warunki przywozu fig, orzechów laskowych i pistacji oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Turcji.

(7)

(3)

Zanieczyszczenie takie stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego we Wspólnocie i dlatego właściwe jest przyjęcie specjalnych warunków na poziomie wspólnotowym.

Decyzja Komisji 2003/493/WE z dnia 4 lipca 2003 r. nakładająca specjalne warunki przywozu orzechów brazylijskich w łupinach pochodzących lub przesyłanych z Brazylii (6) ustanawia specjalne warunki przywozu orzechów brazylijskich w łupinach pochodzących lub wysyłanych z Brazylii.

decyzją decyzją decyzją decyzją

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). (2) Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 199/2006 (Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 34).

(3) Dz.U. L 19 z 25.1.2000, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona 2004/429/WE (Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 19). (4) Dz.U. L 34 z 5.2.2002, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona 2004/429/WE. (5) Dz.U. L 34 z 5.2.2002, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona 2004/429/WE. (6) Dz.U. L 168 z 5.7.2003, str. 33. Decyzja zmieniona 2004/428/WE (Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 14).

L 199/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2006

(8)

Decyzja Komisji 2005/85/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. nakładająca szczególne warunki importu pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (7) ustanawia specjalne warunki przywozu pistacji i niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Iranu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 36 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3257) (1)

 • Dz. U. L199 - 33 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L199 - 19 z 200621.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/231/WE upoważniającą Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L199 - 18 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L199 - 17 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L199 - 15 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L199 - 14 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1057/2006

 • Dz. U. L199 - 13 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L199 - 11 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego w ramach kontyngentu taryfowego

 • Dz. U. L199 - 9 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wypłaty premii ubojowej i płatności dodatkowych w ramach środków weterynaryjnych nakazujących ubój zwierząt w Holandii

 • Dz. U. L199 - 8 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów sardeli w podobszarze ICES VIII

 • Dz. U. L199 - 6 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3703/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb

 • Dz. U. L199 - 3 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.