Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

Data ogłoszenia:2006-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 33

Strona 1 z 2
21.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lipca 2006 r. powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) (2006/505/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Ponieważ EFRAG jest organizacją prywatną, dla zagwarantowania jakości, przejrzystości i wiarygodności procesu przyjmowania MSR bardzo ważne jest stworzenie odpowiednich struktur instytucjonalnych, które zapewnią obiektywizm i wyważony charakter świadczonego przez tę organizację doradztwa w sprawie przyjmowania standardów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dla stworzenia zintegrowanego rynku kapitałowego działającego w sposób wydajny, sprawny i skuteczny niezbędny jest wysoki poziom przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych wszystkich przedsiębiorstw notowanych w obrocie publicznym we Wspólnocie.

W związku z tym Komisja uważa, że należy powołać Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości złożoną z niezależnych ekspertów i wysokiej rangi przedstawicieli krajowych podmiotów stanowiących standardy, której zadaniem będzie analizowanie opinii w sprawie przyjmowania standardów sporządzanych przez EFRAG pod kątem ich wyważonego charakteru i obiektywizmu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Z myślą o poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego w rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) zawarto przepis stanowiący, że spółki notowane na rynku regulowanym muszą sporządzać swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z jednolitym zbiorem międzynarodowych standardów rachunkowości, znanym powszechnie jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). W motywie 10 rozporządzenia przewidziano utworzenie komitetu technicznego rachunkowości z zadaniem zapewnienia Komisji wsparcia i wiedzy fachowej w ocenie międzynarodowych standardów rachunkowości.

Artykuł 1 Niniejszym powołana zostaje grupa ekspertów pozarządowych z dziedziny rachunkowości, zwana dalej „grupą”.

Artykuł 2 Zadania Rola grupy polega na doradzaniu Komisji, przed podjęciem przez nią decyzji o przyjęciu, w zakresie tego, czy opinie EFRAG w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) są wyważone i obiektywne.

(3)

W marcu 2001 r. organizacje reprezentujące podmioty sporządzające sprawozdania finansowe, użytkowników tych sprawozdań oraz przedstawicieli zawodów księgowych zaangażowanych w proces sprawozdawczy założyły Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). EFRAG sporządza opinie na temat tego, czy standardy lub interpretacje, które mają zostać przyjęte, są zgodne z prawem wspólnotowym, w szczególności z wymogami dotyczącymi zrozumiałości, przydatności, wiarygodności i porównywalności zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 oraz z zasadą rzetelnej i jasnej prezentacji zawartą w dyrektywach Rady 78/660/EWG (2) i 83/349/EWG (3).

Artykuł 3 Skład – powoływanie 1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż siedmiu członków.

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 87). (3) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/43/WE.

2. Komisja powołuje na członków grupy niezależnych ekspertów, którzy posiadają uznaną na szczeblu Wspólnoty wiedzę fachową i doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, a zwłaszcza w obszarze sprawozdawczości finansowej. Członkowie grupy są wybierani na podstawie wniosków spełniających stosowne kryteria, złożonych po opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 36 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3257) (1)

 • Dz. U. L199 - 21 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3113) (1)

 • Dz. U. L199 - 19 z 200621.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/231/WE upoważniającą Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L199 - 18 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L199 - 17 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L199 - 15 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L199 - 14 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1057/2006

 • Dz. U. L199 - 13 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L199 - 11 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego w ramach kontyngentu taryfowego

 • Dz. U. L199 - 9 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wypłaty premii ubojowej i płatności dodatkowych w ramach środków weterynaryjnych nakazujących ubój zwierząt w Holandii

 • Dz. U. L199 - 8 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów sardeli w podobszarze ICES VIII

 • Dz. U. L199 - 6 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3703/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb

 • Dz. U. L199 - 3 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.