Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wypłaty premii ubojowej i płatności dodatkowych w ramach środków weterynaryjnych nakazujących ubój zwierząt w Holandii

Data ogłoszenia:2006-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 9

Strona 1 z 2
21.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1117/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wypłaty premii ubojowej i płatności dodatkowych w ramach środków weterynaryjnych nakazujących ubój zwierząt w Holandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (3) oraz rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (4).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 50 tiret drugie,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 regulującego płatności bezpośrednie zostały uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (5) od dnia 1 stycznia 2005 r. W związku z powyższym środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mogą być dozwolone zgodnie ze wspomnianymi przepisami, co w praktyce stwarza szczególny problem.

(1)

W kontekście epidemii pryszczycy w 2001 r. i encefalopatii gąbczastej bydła w latach 2000–2003 w Holandii bydło kierowane było do ubojni w celu uboju.

(6)

Należy przewidzieć, że płatności dokonane na mocy niniejszego rozporządzenia przyznaje się w granicach maksymalnych kwot i kwot całkowitych.

(2)

Władze holenderskie zawiesiły przyznawanie premii ubojowej za zwierzęta ubite w ubojni przewidzianej w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 oraz płatności dodatkowych z nią związanych przewidzianych w art. 14 wspomnianego rozporządzenia. Producenci tych zwierząt mogliby jednak korzystać z przedmiotowych płatności bezpośrednich, o ile dane zwierzęta spełniałyby warunki kwalifikowania.

(7)

(3)

W odpowiedzi na uzasadnione oczekiwania producentów należy uznać, że wypłaty premii ubojowej i płatności dodatkowych można dokonywać do dnia 15 października 2006 r. w odniesieniu do zwierząt ubitych w czasie 2001 r. w kontekście epidemii pryszczycy, zgodnie z dyrektywą Rady 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzającej środki wspólnotowe w sprawie zwalczania pryszczycy (2).

Wysokość premii ubojowej i płatności dodatkowych mogłaby być uwzględniona w wartości zwierzęcia branej pod uwagę przy ustalaniu odszkodowania przyznanego na mocy decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (6) oraz decyzji Komisji 2001/652/WE z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na rzecz zwalczania pryszczycy w Holandii w 2001 r. (7). Wypłata premii ubojowej i płatności dodatkowych stanowiłaby w tym przypadku nadmierną rekompensatę dla beneficjentów. Właściwe organy Holandii powinny zatem upewnić się, że nie ma to miejsca, zanim przyznają premię ubojową i płatność dodatkową.

(8)

Ponieważ niniejsze rozporządzenie ma regulować sytuacje odnoszące się do lat 2000–2003, należy przewidzieć jego natychmiastowe wejście w życie.

(4)

Z tych samych przyczyn należy również przewidzieć tę możliwość w odniesieniu do zwierząt ubitych w ubojni w latach 2000, 2001, 2002 i 2003 w ramach środków kontrolnych dotyczących encefalopatii gąbczastej bydła przyjętych na mocy dyrektywy Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 315 z 26.11.1985, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 199 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 36 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3257) (1)

 • Dz. U. L199 - 33 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L199 - 21 z 200621.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3113) (1)

 • Dz. U. L199 - 19 z 200621.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/231/WE upoważniającą Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L199 - 18 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L199 - 17 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L199 - 15 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L199 - 14 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1057/2006

 • Dz. U. L199 - 13 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L199 - 11 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego w ramach kontyngentu taryfowego

 • Dz. U. L199 - 8 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów sardeli w podobszarze ICES VIII

 • Dz. U. L199 - 6 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3703/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb

 • Dz. U. L199 - 3 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200621.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.