Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 65

1. Wspólnota i Izrael podejmują wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że sprzedawane produkty objęte dowodem pochodzenia, które podczas transportu korzystają ze stref wolnocłowych znajdujących się na ich terytorium, nie są zastępowane innymi towarami oraz nie są poddawane zabiegom innym niż zwykłe działania zapobiegające ich zepsuciu.

6. Jeżeli w przypadkach, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości, brak jest odpowiedzi w ciągu dziesięciu miesięcy od złożenia wniosku o przeprowadzenie weryfikacji lub jeżeli odpowiedź nie zawiera wystarczających informacji, na podstawie których można ocenić autentyczność danych dokumentów lub rzeczywiste pochodzenie produktów, wnioskujące organy celne odmawiają, jeżeli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności, wszelkich preferencji.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku, gdy produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Izraela przywożone są do strefy wolnocłowej na podstawie dowodu pochodzenia oraz poddawane są obróbce lub przetwarzaniu, odpowiednie organy wydają na wniosek eksportera nowe świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED, jeżeli przeprowadzona obróbka lub przetwarzanie są zgodne z postanowieniami niniejszego protokołu.

24.1.2006

PL

TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/19

b) produkty uzyskane w Izraelu, w produkcji których wykorzystuje się produkty inne niż wymienione w lit. a), pod warunkiem że: (i) wspomniane produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6; lub (ii) produkty te pochodzą z Ceuty i Melilli lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w art. 7. 2. Ceutę i Melillę uważa się za jedno terytorium.

Artykuł 37 Stosowanie protokołu 1. Termin „Wspólnota” użyty w art. 2 nie obejmuje Ceuty i Melilli. 2. Produkty pochodzące z Izraela przywożone do Ceuty lub Melilli korzystają pod każdym względem z takiego samego reżimu celnego, jaki stosowany jest wobec produktów pochodzących z terytorium celnego Wspólnoty, w rozumieniu Protokołu 2 do Aktu Przystąpienia Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalii do Wspólnot Europejskich. Izrael stosuje wobec przywozu produktów objętych Umową oraz pochodzących z Ceuty i Melilli taki sam reżim celny, jak dla produktów przywożonych oraz pochodzących ze Wspólnoty. 3. Do celów stosowania ust. 2 dotyczącego produktów pochodzących z Ceuty i Melilli niniejszy protokół stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem warunków specjalnych określonych w art. 38. Artykuł 38 Warunki specjalne 1. Pod warunkiem że dane produkty przetransportowano bezpośrednio zgodnie z art. 13, produkty wymienione poniżej uznaje się za: 1) produkty pochodzące z Ceuty i Melilli: a) produkty całkowicie uzyskane w Ceucie i Melilli; b) produkty uzyskane w Ceucie i Melilli, do wytwarzania których wykorzystuje się produkty inne niż wymienione w lit. a), pod warunkiem że: (i) wspomniane produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6; lub (ii) produkty te pochodzą z Izraela lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w art. 7; 2) produkty pochodzące z Izraela: a) produkty całkowicie uzyskane w Izraelu;

3. Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wpisują słowa „Izrael” i „Ceuta i Melilla” w polu 2 świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED lub na deklaracjach na fakturze lub na deklaracjach EUR-MED na fakturze. Ponadto w przypadku produktów pochodzących z Ceuty i Melilli słowa te wpisuje się w polu 4 świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED lub na deklaracjach na fakturze lub na deklaracjach EUR-MED na fakturze. 4. Hiszpańskie organy celne są odpowiedzialne za stosowanie postanowień niniejszego protokołu w Ceucie i Melilli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.