Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 65

1 lub EUR-MED Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane z mocą wsteczną Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio Rozróżnienie księgowe Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze Upoważniony eksporter

L 20/4

PL Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodu pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienia z dowodu pochodzenia Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro

TYTUŁ VI UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

24.1.2006

Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36

Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Rozstrzyganie sporów Kary Strefy wolnocłowe

TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA

Artykuł 37 Artykuł 38

Stosowanie protokołu Warunki specjalne

TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39 Artykuł 40

Zmiany w protokole Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

Wykaz załączników Załącznik I: Załącznik II: Załącznik IIIa: Załącznik IIIb: Załącznik IVa: Załącznik IVb: Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR. 1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR-MED Tekst deklaracji na fakturze Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED

Wspólne deklaracje do decyzji Rady Stowarzyszenia UE-Izrael Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino Deklaracja do decyzji Rady Stowarzyszenia UE-Izrael

24.1.2006

PL

TYTUŁ I

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej j)

L 20/5

PRZEPISY OGÓLNE

„działy” i „pozycje” oznaczają działy i pozycje (kody czterocyfrowe) używane w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, zwanego w niniejszym protokole „Zharmonizowanym Systemem” lub „HS”;

Artykuł 1

k) „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w poszczególnej pozycji; l) „przesyłka” oznacza produkty, które są albo wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy, albo, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą;

Definicje

Do celów niniejszego protokołu: a) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania łącznie z montażem lub czynnościami szczególnymi; b) „materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu; c) „produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania; d) „towary” oznaczają zarówno materiały, jak i produkty; e) „wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania art. VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 roku (Porozumienie WTO w sprawie ustalania wartości celnej); „cena ex-works” oznacza cenę zapłaconą za produkt ex-works producentowi we Wspólnocie lub w Izraelu, który dokonuje ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem że cena ta zawiera wartość wszystkich użytych materiałów i nie zawiera podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwracane, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony;

m) „terytoria” obejmują wody terytorialne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.