Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 65

TYTUŁ II

DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2 Wymogi ogólne 1. Do celów wykonania Umowy następujące produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty: a) produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie w rozumieniu art. 5; b) produkty uzyskane we Wspólnocie, zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie w rozumieniu art. 6; c) towary pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w rozumieniu protokołu 4 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 2. Do celów wykonania Umowy następujące produkty uważa się za pochodzące z Izraela: a) produkty całkowicie uzyskane w Izraelu w rozumieniu art. 5; b) produkty uzyskane w Izraelu, zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w Izraelu w rozumieniu art. 6.

f)

g) „wartość materiałów” oznacza wartość celną w czasie przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Izraelu; h) „wartość materiałów pochodzących” oznacza wartość takich materiałów zgodnie z definicją w lit. g) stosowaną odpowiednio; „wartość dodana” oznacza cenę ex-works pomniejszoną o wartość celną użytych materiałów pochodzących z innych krajów, wymienionych w art. 3 i 4, z którymi kumulacja ma zastosowanie lub, w przypadkach gdy wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona, o pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Izraelu;

i)

L 20/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

3. Postanowienia ust. 1 lit. c) mają zastosowanie, pod warunkiem że pomiędzy Izraelem, z jednej strony, a państwami EOG EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia), z drugiej strony, ma zastosowanie umowa o wolnym handlu.

a) pomiędzy krajami zaangażowanymi w uzyskanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zastosowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT);

Artykuł 3

b) materiały i produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami zawartymi w niniejszym protokole;

Kumulacja we Wspólnocie

oraz

1. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 1, produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące z Bułgarii, Szwajcarii (łącznie z Liechtensteinem) (1), Islandii, Norwegii, Rumunii, Turcji lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że obróbka lub przetworzenie dokonane we Wspólnocie wykraczają poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

c) powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Izraelu zgodnie z jego własnymi procedurami.

Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w powiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 1, produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące z Wysp Owczych lub z jakiegokolwiek kraju będącego uczestnikiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, opartego na deklaracji barcelońskiej, przyjętej podczas Konferencji Eurośródziemnomorskiej odbywającej się w dniach 27 i 28 listopada 1995 r., innego niż Turcja, pod warunkiem że produkty te zostały we Wspólnocie poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.