Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

3810

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne: – Przygotowane dodatki do olejów smarowych zawierające oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

3811

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3811, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

3812

Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze

3813

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3814

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; gotowe zmywacze farb i lakierów Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek i form podobnych; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe

3818

3819

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3820

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3822

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach oraz dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/45

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

– Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Przemysłowe alkohole tłuszczowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3823

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

– Następujące produkty objęte tą pozycją: – – Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni na bazie naturalnych produktów żywicznych – – Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry – – Sorbit, inny niż z pozycji 2905 – – Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i etanoloaminowych; tiofenowanych kwasów sulfonowych z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich soli – – Wymieniacze jonowe – – Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych – – Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów – – Woda amoniakalna i odpadkowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego – – Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry – – Olej fuzlowy i olej Dippela – – Mieszaniny soli mających różne aniony – – Pasty kopiarskie na bazie żelatyny nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.