Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 65

Wspólnota, poprzez Komisję Wspólnot Europejskich, poinformuje Izrael o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejścia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które mają zastosowanie do innych krajów, wymienionych w ust. 1 i 2.

Artykuł 4

3. Gdy obróbka lub przetworzenie dokonane we Wspólnocie nie wykraczają poza operacje określone w art. 7, otrzymany produkt uważa się za pochodzący ze Wspólnoty tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość wykorzystanych materiałów pochodzących z któregokolwiek innego kraju wymienionego w ust. 1 i 2. W przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z kraju, który ma największy udział materiałów pochodzących użytych w procesie produkcji we Wspólnocie.

Kumulacja w Izraelu

1. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 2 produkty uważa się za pochodzące z Izraela, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące z Bułgarii, Szwajcarii (łącznie z Liechtensteinem) (1), Islandii, Norwegii, Rumunii, Turcji lub ze Wspólnoty, pod warunkiem, że obróbka lub przetworzenie dokonane w Izraelu wykraczają poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

4. Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. 1 i 2, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu we Wspólnocie, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajów.

5. Kumulacja przewidziana w niniejszym artykule ma zastosowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki:

(1) Księstwo Liechtensteinu jest związane unią celną ze Szwajcarią i jest Umawiającą się Stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 2 produkty uważa się za pochodzące z Izraela, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące Wysp Owczych lub z jakiegokolwiek kraju będącego uczestnikiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, opartego na deklaracji barcelońskiej, przyjętej podczas Konferencji Eurośródziemnomorskiej odbywającej się w dniach 27 i 28 listopada 1995 r., innego niż Turcja, pod warunkiem że produkty te zostały w Izraelu poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b) produkty roślinne tam zebrane; c) żywe zwierzęta tam urodzone i hodowane;

L 20/7

3. Gdy obróbka lub przetworzenie dokonane w Izraelu nie wykraczają poza operacje określone w art. 7, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z Izraela tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość wykorzystanych materiałów pochodzących z któregokolwiek innego kraju wymienionego w ust. 1 i 2. W przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z kraju, który ma największy udział materiałów pochodzących użytych w procesie produkcji w Izraelu. 4. Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. 1 i 2, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu w Izraelu, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajów.

d) produkty pochodzące od żywych zwierząt tam hodowanych;

e) produkty uzyskane przez polowanie lub połowy tam przeprowadzone;

f)

produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi Wspólnoty lub Izraela przez ich statki;

5. Kumulacja przewidziana w niniejszym artykule ma zastosowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki: a) pomiędzy krajami zaangażowanymi w uzyskanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zastosowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT); b) materiały i produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami zawartymi w niniejszym protokole; oraz

g) produkty wytworzone na pokładzie ich statków przetwórni wyłącznie z produktów określonych w lit. f);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.