Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 65

h) używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzysku surowców, łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady;

i)

odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej;

j) c) powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Izraelu zgodnie z jego własnymi procedurami. Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w powiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C). Izrael, poprzez Komisję Wspólnot Europejskich, poinformuje Wspólnotę o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejścia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które mają zastosowanie do innych krajów wymienionych w ust. 1 i 2.

produkty wydobyte z dna morskiego lub spod ziemi dna morskiego poza ich wodami terytorialnymi, pod warunkiem że mają wyłączne prawa do eksploatacji tego obszaru;

k) towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w lit. a)–j). 2. Określenia „ich statki” i „ich statki przetwórnie” użyte w ust. 1 lit. f) i g) odnoszą się tylko do statków i statków przetwórni:

a) które są wpisane do rejestru lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim Wspólnoty lub w Izraelu;

Artykuł 5 Produkty całkowicie uzyskane 1. Następujące produkty są uważane za całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Izraelu: a) produkty mineralne wydobyte z ich ziemi lub z ich dna morskiego;

b) które pływają pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Izraela;

c) które w przynajmniej 50 % są własnością obywateli Państw Członkowskich Wspólnoty albo Izraela lub spółki z siedzibą w jednym z tych państw, w której obywatele Państw Członkowskich Wspólnoty lub Izraela pełnią funkcję dyrektora lub dyrektorów, przewodniczącego zarządu lub rady nadzorczej i stanowią większość członków zarządu lub rady nadzorczej i ponadto w której, w przypadku spółek osobowych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przynajmniej połowa kapitału należy do tych państw, ich instytucji publicznych lub obywateli tych państw;

L 20/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 7

24.1.2006

d) których kapitan i oficerowie są obywatelami Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Izraela;

Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie oraz 1. Bez uszczerbku dla ust. 2, następujące operacje są uważane za obróbkę lub przetworzenie niewystarczające dla nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 6 zostały spełnione: a) czynności mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania; Artykuł 6 b) rozłączanie i łączenie przesyłek; Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu c) mycie, czyszczenie, odkurzanie, usuwanie tlenku, oleju, farby lub innych warstw; d) prasowanie lub tłoczenie wyrobów włókienniczych; e) zwykłe czynności malowania i polerowania; f) Warunki, o których mowa powyżej, określają, w odniesieniu do wszystkich produktów objętych niniejszą Umową, obróbki lub przetworzenia, które muszą zostać dokonane na materiałach niepochodzących użytych przy wytwarzaniu i są stosowane wyłącznie w odniesieniu do tych materiałów. Odpowiednio, jeżeli produkt, który uzyskał status produktu pochodzącego poprzez spełnienie warunków określonych w wykazie, jest użyty do wytworzenia innego produktu, to warunki odnoszące się do produktu, do którego wytworzenia został użyty, nie odnoszą się do niego i nie bierze się pod uwagę materiałów niepochodzących, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania. łuskanie, częściowe lub całkowite bielenie, polerowanie i glazurowanie zbóż lub ryżu;

e) których przynajmniej 75 % załogi jest obywatelami Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Izraela.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.