Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 56

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 56

Strona 56 z 65

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/89

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

9027

Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9028

Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich:

– Części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9030

Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9031

Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9032

Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9033

Części i akcesoria (nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej w niniejszym dziale), do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

L 20/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex Dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9105

Pozostałe zegary

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9109

Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9110

Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 9114 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9111

Koperty zegarków i ich części

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9112

Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 56 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.