Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 63

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 63

Strona 63 z 65

W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. Dane te można pominąć, jeżeli zawarte są w samym dokumencie. W przypadkach gdy od upoważnionego eksportera nie wymaga się podpisu, zwolnienie z podpisu oznacza również zwolnienie z wpisania nazwiska osoby podpisującej.

L 20/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

ZAŁĄCZNIK IVb TEKST DEKLARACJI NA FAKTURZE EUR-MED Deklaracja na fakturze EUR-MED, której tekst podano poniżej, musi być sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów. Wersja w języku hiszpańskim El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku czeskim Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku duńskim Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku niemieckim Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku estońskim Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

(1) (2) (3) W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne.

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w języku greckim

L 20/111

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku angielskim The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku francuskim L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 63 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.