Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 64

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 64

Strona 64 z 65

Wersja w języku włoskim L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku łotewskim Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku litewskim Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

(1) (2) (3) W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne.

L 20/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w języku węgierskim

24.1.2006

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak. — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku maltańskim L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku niderlandzkim De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku polskim Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku portugalskim O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaćão aduaneira n. o … (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

Wersja w języku słoweńskim Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3)

(1) (2) (3) W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 64 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.