Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 65

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 65

Strona 65 z 65

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w języku słowackim

L 20/113

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3) Wersja w języku fińskim Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita. — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3) Wersja w języku szwedzkim Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3) Wersja w języku hebrajskim

— cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) — no cumulation applied (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………… (4)

(Miejscowość i data)

………………………………………………………………………………………………………………………………… (5)

(Podpis eksportera i czytelnie nazwisko osoby podpisującej deklarację)

(1) (2) (3) (4) (5)

W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne. Dane te można pominąć, jeżeli zawarte są w samym dokumencie. W przypadkach gdy od upoważnionego eksportera nie wymaga się podpisu, zwolnienie z podpisu oznacza również zwolnienie z wpisania nazwiska osoby podpisującej.

L 20/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Księstwa Andory 1. 2. Produkty pochodzące z Księstwa Andory klasyfikowane w działach od 25 do 97 Zharmonizowanego Systemu są uznawane przez Izrael za pochodzące ze Wspólnoty w rozumieniu Umowy. Protokół 4, dla celów określenia pochodzenia wyżej wymienionych produktów, stosuje się odpowiednio.

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Republiki San Marino 1. 2. Produkty pochodzące z Republiki San Marino są uznawane przez Izrael za pochodzące ze Wspólnoty w rozumieniu Umowy. Protokół 4, dla celów określenia pochodzenia wyżej wymienionych produktów, stosuje się odpowiednio.

DEKLARACJA UNII EUROPEJSKIEJ I PAŃSTWA IZRAELDOTYCZĄCA DECYZJI NR 2/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE-IZRAEL ZMIENIAJĄCEJ PROTOKÓŁ 4 DOUKŁADU EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO DOTYCZĄCY DEFINICJI POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE” ORAZ METOD WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk Stron Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczących stosowania tego Układu w odniesieniu do jego zakresu terytorialnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 65 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.