Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 65

a) Materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktów pochodzących ze Wspólnoty, z Izraela lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie lub w Izraelu zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych. b) Produkty z objęte działem 3 oraz pozycjami 1604 i 1605 Zharmonizowanego Systemu pochodzące ze Wspólnoty zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c), dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych.

1. Produkty pochodzące ze Wspólnoty przy przywozie do Izraela oraz produkty pochodzące z Izraela przy przywozie do Wspólnoty korzystają z postanowień Umowy po przedstawieniu jednego z wymienionych poniżej dowodów pochodzenia:

a) świadectwa przewozowego EUR.1, którego wzór zamieszczony jest w załączniku IIIa;

b) świadectwa przewozowego EUR-MED, którego wzór zamieszczony jest w załączniku IIIb;

L 20/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

c) w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1, deklaracji, zwanej dalej „deklaracją na fakturze” lub „deklaracją EURMED na fakturze”, sporządzonej przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczający do ich identyfikacji; teksty deklaracji na fakturze umieszczono w załącznikach IVa i IVb.

— jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Izraela bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, — jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja, bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, pod warunkiem że świadectwo EUR-MED lub deklaracja EUR-MED na fakturze została wydana w kraju pochodzenia. 5. Świadectwo przewozowe EUR-MED jest wystawiane przez organy celne Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Izraela, jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Izraela lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja, spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu oraz: — zastosowano kumulację z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, lub — produkty można wykorzystać jako materiały w kontekście kumulacji dla wytworzenia produktów przeznaczonych do wywozu do jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, lub — produkty mogą zostać ponownie wywiezione z kraju przeznaczenia do jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4. 6. Świadectwo przewozowe EUR-MED zawiera w polu 7 jedno z następujących oświadczeń w języku angielskim: — jeżeli pochodzenie uzyskano poprzez zastosowanie kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4: „CUMULATION APPLIED WITH …” (nazwa kraju/krajów),

2. Nie naruszając postanowień ust. 1, produkty pochodzące w rozumieniu niniejszego protokołu korzystają, w przypadkach określonych w art. 27, z postanowień Umowy bez konieczności przedkładania któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 dowodów pochodzenia.

Artykuł 17

Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED

1. Świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane jest przez organy celne kraju wywozu na pisemny wniosek eksportera lub na wniosek upoważnionego przedstawiciela działającego w imieniu eksportera.

2. W tym celu eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wypełniają zarówno świadectwo przewozowe EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.