Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1

Strona 1 z 65
24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 2/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE-IZRAEL z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2006/19/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

(5)

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (1), zwany dalej „Umową”, podpisany w Brukseli dnia 20 listopada 1995 r., w szczególności art. 38 jego Protokołu 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozszerzony system kumulacji pochodzenia oznacza, że w kontekście umów preferencyjnych zawartych pomiędzy danymi krajami mają zastosowanie te same przepisy dotyczące zasad pochodzenia.

(6)

Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji.

Protokół 4 do Umowy przewiduje dwustronną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Izraelem.

(7)

(2)

Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, umożliwia bowiem stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, na podstawie deklaracji barcelońskiej przyjętej na Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27–28 listopada 1995 r., w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Do celów wdrażania rozszerzonego systemu kumulacji oraz aby uniknąć obchodzenia ceł, niezbędna jest harmonizacja przepisów dotyczących zakazu zwrotu lub zwolnienia z należności celnych oraz harmonizacji wymagań w zakresie przetwarzania, przewidzianych w Protokole 4 w odniesieniu do materiałów niepochodzących dla uzyskania statusu materiałów pochodzących.

Należy wprowadzić wspólne deklaracje dotyczące Księstwa Andory i Republiki San Marino.

(8)

W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej.

(9)

(3)

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu Protokołu 4 wszystkie omawiane postanowienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(4)

Artykuł 1 Protokół 4 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi wspólnymi deklaracjami.

(1) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, str. 3.

L 20/2

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

24.1.2006

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

W imieniu Rady Stowarzyszenia

S. SHALOM

Przewodniczący

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/3

PROTOKÓŁ 4 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI TYTUŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11

Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Izraelu Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne

TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14

Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy

TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23

Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.