Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 27

28.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W wyniku analizy ilości, o które zostały złożone wnioski w ramach transzy z lipca 2006 r., należy przewidzieć wydawanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, w stosownych przypadkach, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, i ustalić, jakie ilości zostaną przeniesione do następnej transzy oraz ustalić, jakie całkowite ilości będą dostępne w odniesieniu do różnych kontyngentów, 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na ryż otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98, złożone w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. i przekazane Komisji, podlegają zastosowaniu współczynników redukcji wyrażonych w procentach, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2. Ilości dostępne z tytułu transzy z lipca 2006 r., jakie zostaną przeniesione do następnej transzy, i całkowite dostępne ilości dla transzy z września 2006 r. określa się w Załączniku.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 247/2006 (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 965/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 12).

L 207/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2006

ZAŁĄCZNIK Redukcje wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy z lipca 2006 r., oraz ilości przeniesione do następnej transzy: a) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja wyrażona Ilość przeniesiona do w procentach transzy z września 2006 r. w odniesieniu do transzy (w tonach) z lipca 2006 r. Całkowita dostępna ilość dla transzy z września 2006 r. (w tonach)

Pochodzenie

Numer porządkowy

Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Australia Inne pochodzenie

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

09.4128 09.4129 09.4130

0 (1) 0 (1) —

708,210 451,5 —

708,210 451,5 —

(1) Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.

b) Kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z lipca 2006 r. Ilość przeniesiona do transzy z października 2006 r. (w tonach) Całkowita dostępna ilość dla transzy z października 2006 r. (w tonach)

Pochodzenie

Numer porządkowy

Wszystkie kraje

09.4148

66,8156

0

0

c) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z lipca 2006 r.

Pochodzenie

Numer porządkowy

Tajlandia Australia Gujana Stany Zjednoczone Ameryki Inne pochodzenie

(1) Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.

09.4149 09.4150 09.4152 09.4153 09.4154

0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 98,2456

28.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/29

d) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja wyrażona Ilość przeniesiona do w procentach transzy z września 2006 r. w odniesieniu do transzy (w tonach) z lipca 2006 r. Całkowita dostępna ilość dla transzy z września 2006 r. (w tonach)

Pochodzenie

Numer porządkowy

Tajlandia Stany Zjednoczone Ameryki Indie Pakistan Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4112 09.4116

98,4928 —

0 —

0 —

09.4117 09.4118 09.4119 09.4166

— — — 98,6067

— — — 0

— — — 0

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 39 z 200628.7.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

 • Dz. U. L207 - 30 z 200628.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.