Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39

Strona 1 z 10
28.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/39

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9) (2006/525/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 106 ust. 1, uwzględniając art. 16 oraz art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zaopatrzenie wstępne i zaopatrzenie wtórne w banknoty i monety euro nie powinno być równoznaczne z wprowadzeniem tych banknotów i monet euro do obiegu, gdyż przed datą wymiany pieniądza gotówkowego nie będą one miały charakteru prawnego środka płatniczego w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich; w celu zapobieżenia przedwczesnemu wprowadzaniu banknotów i monet euro do obiegu postanowienia umów w sprawie pożyczek banknotów i monet euro powinny przewidywać obowiązki nałożenia stosownych ograniczeń na kwalifikowane podmioty oraz profesjonalne osoby trzecie. Zaopatrzenie wstępne kwalifikowanych podmiotów oraz zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich może mieć miejsce jedynie wówczas gdy przepisy prawne przyszłych uczestniczących państw członkowskich zapewniają odpowiednią ochronę, bądź też gdy doszło do wprowadzenia w umowach zawartych pomiędzy zainteresowanymi stronami odpowiednich postanowień w zakresie: i) pożyczek banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego; ii) zaopatrzenia wstępnego; oraz iii) zaopatrzenia wtórnego. Niniejsze wytyczne: i) określają zasady, jakie powinny być stosowane w odniesieniu do ram umownych i warunków dotyczących zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego; ii) określają wymogi w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej, jakie powinny być przestrzegane w odniesieniu do zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego; oraz iii) określają odpowiednie rozwiązania w zakresie ubezpieczenia banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym. Przyszłe KBC Eurosystemu odegrają zasadniczą rolę w dystrybucji monet euro, przy czym kompetencja do określenia zasad emisji monet euro leży w pierwszym rzędzie po stronie uczestniczących państw członkowskich. Przepisy niniejszych wytycznych odnoszące się do monet euro powinny być zatem rozumiane jako zalecenia, do których KBC powinny się stosować w ramach zasad emisji monet euro, jakie zostaną ustanowione przez właściwe władze krajowe przyszłych uczestniczących państw członkowskich.

Art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) stanowi, że „ze skutkiem od odpowiednich dat wymiany pieniądza gotówkowego, EBC i banki centralne uczestniczących państw członkowskich wprowadzają do obiegu w uczestniczących państwach członkowskich banknoty denominowane w euro”. W celu umożliwienia sprawnego wprowadzenia euro w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich niezbędne jest stworzenie ram prawnych umożliwiających krajowym bankom centralnym (KBC) tych państw członkowskich pożyczanie banknotów i monet euro od Eurosystemu w celu ich wykorzystania do realizacji zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego poprzedzającego wymianę pieniądza gotówkowego, z uwzględnieniem różnych możliwych krajowych scenariuszy takiej wymiany. Zaopatrzenie wstępne kwalifikowanych podmiotów w banknoty i monety euro, a także zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia wymiany pieniądza gotówkowego, zmniejszenia trudności logistycznych związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz obniżenia kosztów związanych z podwójnym obiegiem walutowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 30 z 200628.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L207 - 27 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.