Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (1)

Data ogłoszenia:2006-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 28

Strona 1 z 3
L 208/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/526/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 187,

Zgodnie z art. 182 Traktatu WE celem stowarzyszenia jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego KTZ oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi a Wspólnotą jako całością. Na mocy art. 188 Traktatu WE postanowienia art. 182–187 stosuje się do Grenlandii z uwzględnieniem szczególnych przepisów wymienionych w Protokole w sprawie przepisów szczególnych dla Grenlandii załączonych do traktatu.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat zmieniający Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do Grenlandii (1) („traktat grenlandzki”), który wszedł w życie dnia 1 lutego 1985 r., stanowi, że Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Traktat WE) nie ma już zastosowania do Grenlandii, jednak Grenlandia, będąc częścią państwa członkowskiego, jest odtąd stowarzyszona ze Wspólnotą Europejską jako jeden z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ).

Przepisy dotyczące stosowania zasad określonych w art. 182–186 Traktatu WE zawarte są w decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (2), która nadal ma zastosowanie do Grenlandii zgodnie z warunkami w niej określonymi.

(5)

(2)

W swojej preambule traktat grenlandzki potwierdza, że należy wprowadzić ustalenia pozwalające na utrzymanie ścisłych i trwałych związków pomiędzy Wspólnotą a Grenlandią oraz na uwzględnianie wzajemnych interesów, w szczególności potrzeb rozwojowych Grenlandii, a także potwierdzono, że rozwiązania dotyczące KTZ, określone w części czwartej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, stanowią odpowiednie ramy dla tych stosunków.

Rada Unii Europejskiej w konkluzjach z dnia 24 lutego 2003 r. dotyczących przeglądu śródokresowego czwartego protokołu w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, rządem Danii i autonomicznym rządem Grenlandii uzgodniła, że istnieje potrzeba rozszerzenia i wzmocnienia przyszłych stosunków pomiędzy UE a Grenlandią, biorąc pod uwagę znaczenie rybołówstwa oraz problemy rozwoju strukturalnego Grenlandii. Rada wyraziła również swoje zaangażowanie na rzecz oparcia przyszłych stosunków UE z Grenlandią po 2006 r. na kompleksowym partnerstwie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w skład którego wejdzie szczegółowe porozumienie w sprawie połowów, wynegocjowane według ogólnych zasad i reguł mających zastosowanie dla tego rodzaju porozumień.

(1) Dz.U. L 29 z 1.2.1985, str. 1.

(2) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

29.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/29

(6)

W konkluzjach, o których mowa powyżej, Rada stanęła na stanowisku, że w kolejnych ramach finansowych UE, zważywszy na potrzeby wszystkich KTZ, przyszłe zobowiązania finansowe wobec Grenlandii powinny być nastawione na osiągnięcie obecnego poziomu, przy uwzględnieniu innych przeważających okoliczności oraz rzetelnego wyważenia wzajemnych interesów – w szczególności potrzeb Grenlandii w zakresie rozwoju oraz potrzeb Wspólnoty obejmujących stały, zrównoważony dostęp do zasobów łowisk Grenlandii – jak również finansowego wkładu pozostałych stron.

2.

Cele partnerstwa są następujące:

a) stworzenie ram dialogu;

b) osiągnięcie wspólnych celów w drodze konsultacji dotyczących kwestii stanowiących wspólny przedmiot zainteresowania, celem zagwarantowania jak najlepszych wyników współpracy zgodnie z priorytetami obu stron partnerstwa;

(7)

Umowa w sprawie rybołówstwa zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 13 marca 1984 r. (1) i przywołująca ducha współpracy wynikającego z decyzji Wspólnoty o przyznaniu Grenlandii statusu terytorium zamorskiego zostanie w dniu 1 stycznia 2007 r. zastąpiona nowym partnerskim porozumieniem w sprawie połowów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200629.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/147/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3338)

 • Dz. U. L208 - 37 z 200629.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L208 - 32 z 200629.7.2006

  Wspólna deklaracja złożona przez Wspólnotę Europejską, z jednej strony, oraz autonomiczny rząd Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony, na temat partnerstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Grenlandią

 • Dz. U. L208 - 27 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 ustalającego maksymalną kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 25 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L208 - 24 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 46. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L208 - 23 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L208 - 22 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 14. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 21 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 4. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L208 - 19 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 14. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 17 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 14. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 15 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 188/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla sektora mięsnego w regionach najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L208 - 3 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2006 dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu jednolitej płatności, rocznych kopert finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz kwot maksymalnych na osobne płatności z tytułu cukru, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 i zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L208 - 1 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.