Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2006 dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu jednolitej płatności, rocznych kopert finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz kwot maksymalnych na osobne płatności z tytułu cukru, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 i zmieniające to rozporządzenie

Data ogłoszenia:2006-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 3

Strona 1 z 5
29.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1156/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2006 dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu jednolitej płatności, rocznych kopert finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz kwot maksymalnych na osobne płatności z tytułu cukru, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 i zmieniające to rozporządzenie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wiedniopułapykrajoweustalonewzałącznikuVIIIdowspomnianego rozporządzenia, nie zmieniając jednak kwoty całkowitej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 41 ust. 1 i 1a, art. 64 ust. 2, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 2, art. 110i ust. 3 i 4, art. 110l ust. 1, art. 143b ust. 3 i art. 145 lit. i) oraz art. 155,

(5)

Należy również dostosować pułapy krajowe ustalone w pkt 2 lit. K załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, biorąc pod uwagę zawarte w kwocie cukru i kwocie syropu inulinowego ilości, które zostały wyprodukowane w państwie członkowskim z buraków cukrowych i cykorii uprawianych w innym państwie członkowskim w latach gospodarczych 2000/2001– 2005/2006. Należy zatem dostosować pułapy krajowe ustalone w załącznikach VIII i VIIIa do wspomnianego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku państw członkowskich korzystających z możliwości przewidzianej w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz w zależności od przekazanych informacji określonych w art. 145 lit. i) tego rozporządzenia należy zmienić pułapy krajowe wyszczególnione w załączniku VIII do wspomnianego rozporządzenia.

W przypadku państw członkowskich wdrażających w 2006 r. system płatności jednolitych przewidziany w tytule III rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy ustalić pułapy budżetowe na 2006 r. w odniesieniu do każdej płatności określonej w art. 66–69 do wymienionego rozporządzenia, na warunkach ustalonych w sekcji 2 wspomnianego tytułu.

(6)

(2)

Artykuł 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej przewiduje począwszy od 2006 r. wkład Wspólnoty w finansowanie programów wspierania szczególnych środków na rzecz produkcji zwierzęcej w regionach peryferyjnych (2). W związku z tym należy, w odniesieniu do danych państw członkowskich, dokonać odliczenia od pułapów krajowych określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 kwot wspomnianego wkładu odpowiadających szczególnym środkom początkowo ujętym we wspomnianym załączniku VIII.

W przypadku państw członkowskich korzystających w 2006 r. z możliwości przewidzianej w art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2006 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności bezpośrednich wykluczonych z systemu płatności jednolitych.

(7)

W przypadku państw członkowskich korzystających z okresu przejściowego określonego w art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2006 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności bezpośrednich wymienionych w załączniku VI do wymienionego rozporządzenia.

(8) (3)

Należy dostosować pułapy krajowe określone w pkt 2 lit. K załącznikaVIIdorozporządzenia(WE)nr1782/2003,biorąc poduwagęnajnowszedanedotyczącecykorii,izmienićodpo-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200629.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/147/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3338)

 • Dz. U. L208 - 37 z 200629.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L208 - 32 z 200629.7.2006

  Wspólna deklaracja złożona przez Wspólnotę Europejską, z jednej strony, oraz autonomiczny rząd Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony, na temat partnerstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Grenlandią

 • Dz. U. L208 - 28 z 200629.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L208 - 27 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 ustalającego maksymalną kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 25 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L208 - 24 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 46. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L208 - 23 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L208 - 22 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 14. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 21 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 4. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L208 - 19 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 14. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 17 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 14. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 15 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 188/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla sektora mięsnego w regionach najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L208 - 1 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.