Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 32

Tytuł:

Wspólna deklaracja złożona przez Wspólnotę Europejską, z jednej strony, oraz autonomiczny rząd Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony, na temat partnerstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Grenlandią

Data ogłoszenia:2006-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 32

Strona 1 z 3
L 208/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2006

Wspólna deklaracja złożona przez Wspólnotę Europejską, z jednej strony, oraz autonomiczny rząd Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony, na temat partnerstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Grenlandią

1. PREAMBUŁA

Wspólnota Europejska, z jednej strony, oraz autonomiczny rząd Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony,

— mając na względzie bliskie związki historyczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne łączące Europę z Grenlandią,

— mając w pamięci ścisłe i trwałe związki pomiędzy Wspólnotą Europejską a Grenlandią, ustanowione w 1985 r. na mocy traktatu grenlandzkiego, oraz zgadzając się co do potrzeby utrzymania tych związków i potwierdzając, że wspólne interesy, a szczególnie potrzeby Grenlandii w zakresie rozwoju zostaną uwzględnione przez Wspólnotę Europejską ogólnie w jej polityce, a w szczególności w stosunkach z Grenlandią,

— mając na uwadze, że podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej w dniu 24 lutego 2003 r. uznano konieczność rozszerzenia i wzmocnienia przyszłych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Grenlandią, przy uwzględnieniu znaczenia rybołówstwa i problemów rozwoju strukturalnego, przed którymi staje Grenlandia,

— uwzględniając fakt, że Wspólnota Europejska ma stały interes geostrategiczny w traktowaniu Grenlandii, będącej częścią jednego z jej państw członkowskich, jako uprzywilejowanego sąsiada oraz w przyczynianiu się do dobrobytu i rozwoju gospodarczego Grenlandii,

— uwzględniając fakt, że Grenlandia jest jednym z krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych ze Wspólnotą Europejską,

— mając na uwadze, że Wspólnota Europejska będzie uwzględniać interesy Grenlandii w kontekście „arktycznego okna” polityki dotyczącej wymiaru północnego, mając na względzie szczególne znaczenie wrażliwego środowiska naturalnego Grenlandii oraz wyzwań stojących przed jej ludnością,

— mając na uwadze, że dla Wspólnoty Europejskiej utrzymanie działalności połowowej prowadzonej na wodach Grenlandii przez statki pływające pod banderą jednego z państw członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wspólnej polityki rybołówstwa na północnym Atlantyku,

postanawiają dokonać dalszego wzmocnienia stosunków i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Grenlandią w oparciu o szeroki zakres wspólnych interesów, dla wspólnej korzyści ludności Grenlandii i UE, oraz wyznaczyć wzajemnym stosunkom długoterminową perspektywę.

2. WSPÓLNE CELE

Wspólnota Europejska i Grenlandia w następujących obszarach:

wyrażają

zamiar

wzmocnienia

partnerstwa

i

współpracy

— współpraca w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami rybnymi oraz środowiskiem morskim, a także zapewniania możliwości połowowych statkom wspólnotowym. Kwestia ta jest i pozostanie zasadniczym elementem partnerstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Grenlandią, a jej podstawę nadal stanowić będzie partnerskie porozumienie w sektorze rybołówstwa pomiędzy WE a Grenlandią oraz kolejne protokoły do porozumienia,

29.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/33

— współpraca w dziedzinie edukacji i szkoleń, — współpraca w kontekście działań Grenlandii na rzecz zrównoważonego rozwoju jej gospodarki, szczególnie w dziedzinach zasobów mineralnych, turystyki i kultury, — współpraca w kontekście działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowania zrównoważonego rozwoju Arktyki, — współpraca i wspólne badania naukowe oraz rozwijanie alternatywnych źródeł energii do celów praktycznych, — wspólne badania i rozwój w obszarze północnych szlaków morskich oraz wyłącznej strefy ekonomicznej Grenlandii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200629.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/147/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3338)

 • Dz. U. L208 - 37 z 200629.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L208 - 28 z 200629.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L208 - 27 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 ustalającego maksymalną kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 25 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L208 - 24 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 46. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L208 - 23 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L208 - 22 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 14. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 21 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 4. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L208 - 19 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 14. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 17 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 14. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 15 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 188/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla sektora mięsnego w regionach najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L208 - 3 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2006 dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu jednolitej płatności, rocznych kopert finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz kwot maksymalnych na osobne płatności z tytułu cukru, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 i zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L208 - 1 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.