Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

Data ogłoszenia:2006-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 37

29.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki (2006/527/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa ramowa została zawarta w dniu 18 czerwca 2005 r. na okres 24 miesięcy. Umowa ta stanowi już źródło istotnych informacji oraz podstawę do podejmowania decyzji przez Wspólnotę.

(5)

Każde pojedyncze działanie podlega szczegółowym uzgodnieniom, podpisanym przez Komisję i wybranego wykonawcę, jak określono w umowie ramowej.

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota podejmuje albo pomaga państwom członkowskim w podejmowaniu technicznych i naukowych środków potrzebnych do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii. Badania, oceny wpływu oraz dokonywanie systematycznych i przeprowadzanych na czas ocen swoich programów wydatkowania stanowią jasno określony priorytet Komisji Europejskiej jako środek kontroli zarządzania przyznanymi funduszami oraz jako sposób promowania w całej organizacji kultury korzystania z doświadczeń, szczególnie w kontekście coraz większej wagi przykładanej do zarządzania opartego na wynikach. W celu realizacji wymienionych zadań, w następstwie otwartej procedury przeprowadzonej w ostatnim kwartale 2004 r., ogłoszone zostało zaproszenie do składania ofert dotyczących sporządzenia ramowej umowy oceny obejmującej obszary polityki dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (2)

Artykuł Działania przedstawione w Załączniku do niniejszej decyzji zatwierdza się w celu ich finansowania.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

L 208/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2006

ZAŁĄCZNIK Dziedzina: Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zootechnika Podstawa prawna: Decyzja 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii Zadania: — Różne rodzaje badań oraz innych usług wspierających opracowywanie i przygotowywanie wniosków Komisji, — oceny ex ante i oceny wpływu, — oceny śródokresowe i ex post. Badania i inne usługi wspierające opracowywanie i przygotowywanie przyszłej polityki UE w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) zostały uznane za priorytet w rocznej strategii planowania Komisji na 2007 r. Decyzje w sprawie programowania tych badań zostaną podjęte na podstawie wniosków i zaleceń z trwającej obecnie oceny polityki Wspólnoty w zakresie zdrowia zwierząt. Środki na 2006 r.: 17 04 02 – Inne środki w zakresie weterynarii, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego: 900 000 EUR. Budżet: 900 000 EUR na drugi rok obowiązywania umowy ramowej. Liczba przewidywanych działań szczegółowych: około 6 Wszystkie działania podlegają ogólnym zasadom zamówień publicznych: w razie potrzeby należy stosować umowę ramową.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200629.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/147/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3338)

 • Dz. U. L208 - 32 z 200629.7.2006

  Wspólna deklaracja złożona przez Wspólnotę Europejską, z jednej strony, oraz autonomiczny rząd Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony, na temat partnerstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Grenlandią

 • Dz. U. L208 - 28 z 200629.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L208 - 27 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 ustalającego maksymalną kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 25 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L208 - 24 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 46. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L208 - 23 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L208 - 22 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 14. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 21 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 4. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L208 - 19 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 14. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 17 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 14. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 15 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 188/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla sektora mięsnego w regionach najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L208 - 3 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2006 dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu jednolitej płatności, rocznych kopert finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz kwot maksymalnych na osobne płatności z tytułu cukru, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 i zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L208 - 1 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.