Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/147/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3338)

Data ogłoszenia:2006-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 39

Strona 1 z 2
29.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/147/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3338) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (2006/528/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 57 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a także grupom roboczym ekspertów, i wniosły o kontynuację tego rodzaju szczepień. Ponadto z informacji zawartych w sprawozdaniu przedstawionym przez Niderlandy wynikałoby, że potrzebne jest większe doświadczenie praktyczne w zakresie stosowania szczepień ochronnych przeciw rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. W związku z tym stosowne jest zatwierdzenie tego rodzaju szczepień ochronnych do dnia 31 lipca 2007 r. Niderlandy wniosły również o zatwierdzenie niektórych zmian w programie szczepień ochronnych przedłożonym dnia 21 lutego 2006 r., w odniesieniu do jego praktycznego wdrożenia, takich jak gatunki do zaszczepienia, stosowanie szczepionek dwuwartościowych, identyfikacja pojedynczych ptaków w stadzie drobiu przydomowego, miejsce szczepień i ograniczenia przemieszczania się takiego drobiu. Komisja uważa, że te zmiany są zgodne z odnośnym prawodawstwem wspólnotowym. Należy zatem 2006/147/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Decyzja Komisji 2006/147/WE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związanymi z nią przepisami dotyczącymi przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (2) zatwierdziła program szczepień ochronnych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1, przedłożony Komisji przez Niderlandy w dniu 21 lutego 2006 r. („program szczepień ochronnych”). Decyzja przewiduje również pewne środki, które należy zastosować w Niderlandach w przypadku przeprowadzania szczepień ochronnych w określonych fermach drobiu, szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia, jak również przepisy dotyczące ograniczenia przemieszczania zaszczepionego drobiu. Zgodnie z programem szczepień ochronnych Niderlandy wykonały szczepienia ochronne drobiu „ekologicznego” i „kur niosek chowanych na wolnym wybiegu” przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1. Program szczepień ochronnych jest projektem pilotażowym, ponieważ doświadczenia w zakresie szczepień ochronnych w tych warunkach i w przypadku niektórych z odnośnych gatunków są ograniczone. Program szczepień ochronnych przedłożony przez Niderlandy i zatwierdzony decyzją 2006/147/WE przewiduje, że szczepienia ochronne muszą zakończyć się do dnia 30 czerwca 2006 r. Niderlandy przeprowadziły szczepienia zgodnie z programem szczepień ochronnych do tego dnia. Zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczości na mocy art. 13 decyzji 2006/147/WE Niderlandy przedłożyły sprawozdanie zawierające informacje na temat wdrażania programu szczepień ochronnych, zdały sprawozdanie w sprawie stosowania szczepień ochronnych Stałemu

(6)

(7)

(2)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2006/147/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 2 lit. a) zastępuje się w następujący sposób: „a) »drób przydomowy« oznacza kurczaki, indyki i inne gatunki należące do rzędu kuraków (Galliformes) oraz kaczki, gęsi i inne gatunki należące do rzędu blaszkodziobych (Anseriformes) hodowane przez ich właścicieli: i) dla celów własnego spożycia lub użytku; lub ii) jako zwierzęta domowe.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 208 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 37 z 200629.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L208 - 32 z 200629.7.2006

  Wspólna deklaracja złożona przez Wspólnotę Europejską, z jednej strony, oraz autonomiczny rząd Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony, na temat partnerstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Grenlandią

 • Dz. U. L208 - 28 z 200629.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L208 - 27 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 ustalającego maksymalną kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 25 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L208 - 24 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 46. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L208 - 23 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L208 - 22 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 14. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 21 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 4. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L208 - 19 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 14. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 17 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 14. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L208 - 15 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 188/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla sektora mięsnego w regionach najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L208 - 3 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2006 dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu jednolitej płatności, rocznych kopert finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz kwot maksymalnych na osobne płatności z tytułu cukru, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 i zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L208 - 1 z 200629.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.