Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 209 POZ 31

Tytuł:

Protokół 3 dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 209 POZ 31

Strona 1 z 63
31.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ 3

L 209/31

dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Definicje TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE” Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Jordanii Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE Artykuł 15 Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA Artykuł 16 Artykuł 17 Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED

L 209/32

PL

Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie uprzednio wystawionego lub sporządzonego dowodu pochodzenia Rozróżnienie księgowe Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze. Upoważniony eksporter Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodów pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienia z dowodu pochodzenia Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro TYTUŁ VI UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

31.7.2006

Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31

Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36

Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Rozstrzyganie sporów Sankcje Strefy wolnocłowe TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA

Artykuł 37 Artykuł 38

Stosowanie protokołu Warunki specjalne TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39 Artykuł 40

Zmiany w protokole Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

31.7.2006

PL Wykaz załączników

Załącznik I: Załącznik II: Załącznik IIIa: Załącznik IIIb: Załącznik IVa: Załącznik IVb:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/33

Uwagi wstępne do wykazu w załączniku II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR. 1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EURMED Tekst deklaracji na fakturze Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED

Wspólne deklaracje

Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino

TYTUŁ I

g)

PRZEPISY OGÓLNE

„wartość materiałów” oznacza wartość celną w czasie przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Jordanii;

Artykuł 1 h) Definicje Do celów niniejszego protokołu: i) a) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania łącznie z montażem lub czynnościami szczególnymi; „materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu; j) c) „produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania; „towary” oznaczają zarówno materiały, jak i produkty; „wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania art. VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 roku (Porozumienie WTO w sprawie ustalania wartości celnej); „cena ex-works” oznacza cenę zapłaconą za produkt ex-works producentowi we Wspólnocie lub w Jordanii, który dokonuje ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem że cena ta zawiera wartość wszystkich użytych materiałów i nie zawiera podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwracane, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony; k) „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w poszczególnej pozycji; „wartość dodana” oznacza cenę ex-works pomniejszoną o wartość celną użytych materiałów pochodzących z innych krajów, wymienionych w art. 3 i 4, z którymi kumulacja ma zastosowanie lub, w przypadkach gdy wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona, o pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Jordanii; „wartość materiałów pochodzących” oznacza wartość takich materiałów zgodnie z definicją w lit. g) stosowaną odpowiednio;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 209 POZ 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L209 - 30 z 200631.7.2006

    Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 15 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 3 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

  • Dz. U. L209 - 3 z 200631.7.2006

    Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

  • Dz. U. L209 - 1 z 200631.7.2006

    Decyzja Rady z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.