Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 115/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane umową pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Data ogłoszenia:2006-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 1

25.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 115/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane umową pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty. Tekst protokołu jest załączony do niniejszego rozporządzenia (3). Artykuł 2 Wielkości dopuszczalne połowów określone w protokole są rozdzielane między Państwa Członkowskie według następującego klucza: — sejnery do połowu tuńczyka: Hiszpania: 22 statki, Francja: Włochy: 17 statków, 1 statek,

Zgodnie z umową pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli (2) obie strony przeprowadziły negocjacje w celu ustalenia zmian lub uzupełnień, które należy wprowadzić w umowie na koniec okresu stosowania protokołu do tej umowy. W wyniku negocjacji nowy protokół określający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w wymienionej umowie, został parafowany w dniu 23 września 2004 r. Zatwierdzenie tego protokołu leży w interesie Wspólnoty. Istotne jest określenie klucza, według którego ma nastąpić podział wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy Państwa Członkowskie na podstawie tradycyjnego podziału wielkości dopuszczalnych połowów w ramach umowy w sprawie połowów,

(2)

— taklowce powierzchniowe:

Hiszpania: 2 statki, Francja: 5 statków,

Portugalia: 5 statków. Jeżeli wnioski o licencje połowowe z tych Państw Członkowskich nie wyczerpują wielkości dopuszczalnych połowów określonych w protokole, Komisja może rozważyć wnioski o licencje połowowe z każdego innego Państwa Członkowskiego. Artykuł 3 Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy protokołu, zobowiązane są do powiadomienia Komisji o wszystkich ilościach złowionych w strefie połowów Seszeli, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (4).

(3) Dz.U. L 348 z 30.12.2005, str. 4. (4) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Protokół określający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i

(1) Opinia z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 119 z 7.5.1987, str. 26.

L 21/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2006

Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osób upoważnionych do podpisania protokołu ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 20 z 200625.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy

 • Dz. U. L21 - 17 z 200625.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2005 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L21 - 13 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L21 - 12 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2006 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L21 - 5 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L21 - 3 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.